Životní úroveň v České republice ve srovnání se sousedními státy

Název práce: Životní úroveň v České republice ve srovnání se sousedními státy
Autor(ka) práce: Košková, Magdaléna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Neumann, Pavel
Oponenti práce: Sankot, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je zhodnocení životní úrovně v České republice a její porovnání s Německem, Rakouskem, Slovenskem a Polskem. Dané státy jsou porovnány na základě ukazatelů životní úrovně: hrubého domácího produktu v paritě kupní síly na obyvatele, hrubého národního důchodu v paritě kupní síly na obyvatele, indexu lidského rozvoje, indexu lidského rozvoje upraveného pro měření nerovnosti, Lorenzovy křivky a Giniho koeficientu, a to co do stavu za rok 2015 i co do vývoje v období od roku 1990 do roku 2015. V teoretické části práce je podrobně rozebrán problém definování a měření životní úrovně a celková složitost dané problematiky, následně jsou stručně vysvětleny jednotlivé ukazatele, které práce používá. Práce dále podrobně sleduje životní úroveň jednotlivých zemí nejen na základě ukazatelů. Stručně pojednává i o přístupu vlád jednotlivých zemí k životní úrovni a o historických a kulturních podmínkách, které jsou pro životní úroveň klíčové. Konečně životní úroveň ve sledovaných zemích srovnává a vyhodnocuje. Stanovenou hypotézou je, že kritický náhled Čechů na životní úroveň v České republice není oprávněný. Z tohoto důvodu se práce v rámci zhodnocení životní úrovně České republiky zabývá i stavem a vývojem spokojenosti Čechů za sledované období.
Klíčová slova: index lidského rozvoje; index lidského rozvoje upraveného pro měření nerovnosti; hrubý domácí produkt na obyvatele; definice životní úrovně; měřitelnost životní úrovně; nespokojenost Čechů; spokojenost; Slovensko; životní úroveň; Lorenzova křivka; Rakousko; Polsko; Německo; Česká republika; hrubý národní důchod na obyvatele
Název práce: Standard of living in the Czech Republic in comparison with its neighbouring countries
Autor(ka) práce: Košková, Magdaléna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Neumann, Pavel
Oponenti práce: Sankot, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to assess the standard of living in the Czech Republic and compare it to Germany, Austria, Slovakia and Poland. The countries are compared based on following indicators of standard of living: gross domestic product in purchasing power parity per capita, gross national income in purchasing power parity per capita, Human Development Index, Inequality adjusted Human Development Index, Lorenz Curve and Gini coefficient all studied in the year 2015 with the development from 1990 to 2015 considered. In the theoretical part of this thesis, the problem of defining and measuring standard of living is analysed in detail and the applied indicators of standard of living are briefly explained. The thesis analyses the standard of living of given countries based on previously said indicators, it also briefly researches the approach of governments of those countries and their historical and cultural conditions, which are crucial for the standard of living. Finally, the standard of living of the countries is compared and evaluated. Set hypothesis is that the critical view of Czechs on the standard of living in the Czech Republic is not justified. Therefore, the state and the development of satisfaction of the Czechs through the reference period is included as well.
Klíčová slova: definition of the standard of living; satisfaction of the Czechs; well-being; Slovakia; the standard of living; Lorenz Curve; Austria; Germany; Inequality-adjusted Human Development Index; Human Development Index; gross national income per capita; gross domestic product per capita; measuring the standard of living; Poland; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 30. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58687/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: