Organizace Prague City Tourism a její význam pro cestovní ruch v Praze

Název práce: Organizace Prague City Tourism a její význam pro cestovní ruch v Praze
Autor(ka) práce: Kozár, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Jarolímková, Liběna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat činnost organizace Prague City Tourism jakožto významného subjektu v oblasti příjezdového cestovního ruchu v Praze. Zvláštní důraz byl kladen na analýzu činnosti sektoru turistických služeb, zejména turistických informačních center pod jeho správou. V rámci této analýzy byly využity statistické údaje týkající se příjezdového cestovního ruchu v Praze, přičemž zde byla použita metoda komparace dat z let 2015 a 2016. V práci byl také představen produkt turistické karty Prague Card. Na základě provedené analýzy a také znalosti vnitřního prostředí organizace Prague City Tourism byla v praktické části práce uskutečněna SWOT analýza zaměřená na činnost turistických informačních center v Praze. Dále byla v práci vyhodnocena data získaná primárním výzkumem (převážně ve formě dotazování) v turistických informačních centrech. V praktické části byl poté představen směr, jímž se organizace Prague City Tourism bude ubírat v blízké budoucnosti. S využitím všech uvedených poznatků byla rovněž navržena opatření vedoucí k optimalizaci činnosti turistických informačních center a produktu Prague Card.
Klíčová slova: Příjezdový cestovní ruch; Prague Card; turistické informační centrum; informační služby; Prague City Tourism
Název práce: Prague City Tourism Organization and Its Importance for Tourism in Prague
Autor(ka) práce: Kozár, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Jarolímková, Liběna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis was to analyse the activities of the Prague City Tourism organization which represents an important business concerning the incoming tourism field in Prague. A particular emphasis was put on the Visitor Services department, especially on the tourist visitor centres which are administered by it. Within the analysis, statistical data on the incoming tourism in Prague from 2015 and 2016 were processed using the comparison method. Within the bachelor thesis, the tourist pass called Prague Card was also presented. In the practical part a S.W.O.T. analysis of the visitor centres was done, based on Prague City Tourism environment knowledge and the secondary data analysis. Furthermore, there was a primary research performed by the author (using mainly the questioning method) which took place in visitor centres in Prague. The figures obtained during the research were evaluated in the thesis as well. An insight into the future of Prague City Tourism was also given in the practical part. Using every piece of knowledge mentioned, several measures were suggested in order to optimize the operation of visitor centres and the Prague Card product.
Klíčová slova: information services; Prague Card; tourist visitor centre; Incoming tourism; Prague City Tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 9. 2016
Datum podání práce: 7. 5. 2017
Datum obhajoby: 30. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58365/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: