Nákupní chování zákazníků spotřebního družstva COOP Hlinsko

Název práce: Nákupní chování zákazníků spotřebního družstva COOP Hlinsko
Autor(ka) práce: Obolecká, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chylíková, Hana
Oponenti práce: Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá nákupním chováním spotřebitelů prodejny COOP Diskont Hlinsko a je rozdělena do tří kapitol, první kapitola je teoretická, následující dvě praktické. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu chování spotřebitele, popisuje jednotlivé přístupy k chování spotřebitele či kupní rozhodovací proces a jeho jednotlivé části. Další část této kapitoly je věnovaná marketingovému výzkumu a metodám tohoto výzkumu. Druhá kapitola se soustředí na samotný řetězec COOP, COOP družstvo Hlinsko, privátní značky pro ně typické, doplňkové služby nabízené na prodejně a následně na charakteristiku zkoumané prodejny COOP Diskont. Praktická část práce již hodnotí a interpretuje výsledky dotazníkového šetření prováděného na prodejně COOP Diskont na v Hlinsku. V této kapitole jsou hodnoceny jak charakteristické znaky spotřebitele vybrané prodejny, tak i další klíčové aspekty pro prodávajícího, jako jsou například důvody nákupu, utracená částka, účast ve věrnostních programech či to, jak zákazníci hodnotí služby nabízené na prodejně.
Klíčová slova: chování spotřebitele; COOP; Jednota SD Hlinsko; pozorování; dotazování; marketingový výzkum; rutinní kupní chování; kupní rozhodovací proces
Název práce: The purchasing behavior of customers of consumer cooperative COOP Hlinsko
Autor(ka) práce: Obolecká, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chylíková, Hana
Oponenti práce: Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the purchasing behavior of costomers in the retail chain COOP Hlinsko. The thesis is divided into three parts - first chapter is theoretical and the second and the third are practical. The theoretical part deals with these terms: purchasing behaviour, approaches to consumer behaviour, purchasing decision process and its parts. The next part of this chapter covers marketing research and methods, which are used during this research. Second chapter aims at retail chain COOP, consumer cooperative COOP Hlinsko, private labels typical for COOP, extra services provided at the store and then it characterises researched store COOP Diskont. Practical part evaluates and interprets results of survey, which took place at mentioned store. In this chapter characteristic features of customers of the selected store and other key aspects relevant to the seller are being evaluated. These aspects are being represented for example by reason for purchase, money spent, participation in loyalty programs and customers' views on the services offered.
Klíčová slova: purchasing behaviour; surveys; COOP; Jednota SD Hlinsko; observation; marketing research; routine purchasing behavior; purchasing decision process

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 5. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 2. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57590/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: