Emoční charakteristiky osobnosti a jejich vliv na vybrané aspekty komunikace v organizaci

Název práce: Emoční charakteristiky osobnosti a jejich vliv na vybrané aspekty komunikace v organizaci
Autor(ka) práce: Bednářová, Monika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hiršová, Miloslava
Oponenti práce: Balgová, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, zda emoční charakteristiky osobnosti mají vliv na vybrané aspekty komunikace v konkrétní organizaci. V rámci výzkumu jsou emoční charakteristiky zastoupeny emoční inteligencí zkoumanou na základě jejích klíčových složek, sociability a emocionální stability. Stav komunikace je zjišťován z hlediska její obsahové a vztahové stránky. Výzkum má za cíl sledovat míru přítomnosti jednotlivých složek emoční inteligence na vybraném pracovišti a stejně tak vnímanou kvalitu jednotlivých složek komunikace; tato fakta jsou shrnuta a vyhodnocena. Následovně jsou hodnoceny vztahy mezi jednotlivými složkami. Data potřebná pro výzkum jsou získána pomocí dotazníkového šetření v organizaci X. Pro sestavení dotazníku je použit výběr z psychologických metodik (dotazníků) popsaný v metodologickém postupu. V závěru této práce jsou shrnuty výsledky, nejdůležitější poznatky a také doporučení pro organizaci X, v níž je výzkum prováděn.
Klíčová slova: emocionální stabilita; emoční inteligence; sociabilita; vztahová stránka komunikace; obsahová stránka komunikace; interní komunikace
Název práce: Emotional Personality Characteristics and their Impact on the chosen Aspects of Communication in Organization
Autor(ka) práce: Bednářová, Monika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hiršová, Miloslava
Oponenti práce: Balgová, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to find out whether the emotional characteristics of a personality influence some chosen aspects of a communication in a specific organization. The emotional characteristics in the research are represented by an emotional intelligence. The studying of the emotional intelligence is based on its key components- sociability and emotional stability. The status of the communication is determined in terms of its content and relationship aspects. The research aims to monitor the presence of the individual components of the emotional intelligence at a selected workplace as well as the perceived quality of each component of communication; these facts are summarized and evaluated. Subsequently, relations between the components are evaluated. The necessary data for my research is obtained through a questionnaire survey in an organization X. The selection of the psychological methodologies (questionnaires) which is used to create a questionnaire, is described in the methodological procedure. The conclusion of this thesis includes summarized results, the most important findings as well as the recommendations for the organization X in which the research is carried out.
Klíčová slova: emotional intelligence; sociability; relationship aspect of communication; content aspect of communication; internal communication; emotional stability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 4. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 12. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57252/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: