Ruská federace v Mezinárodním obchodě a Investicích

Název práce: The Russian Federation in the International Trade and Investment
Autor(ka) práce: Shaporova, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main goal of my bachelor thesis is to examine the economic and investment situation of the Russian Federation and to analyze mutual cooperation with its main trade partners. The first chapter of the thesis provides general information on Russian economic situation nowadays in order to show the level of economic development of the country. The second chapter describes Russian trade structure with the principal partners, describing mutual cooperation, agreements, and issues.The third chapter presents the foreign direct investment flows and stocks of the Russian Federation.
Klíčová slova: investment; international trade; The Russian Federation
Název práce: Ruská federace v Mezinárodním obchodě a Investicích
Autor(ka) práce: Shaporova, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem mé bakalářské práce je prozkoumat hospodářskou a investiční situaci Ruské federace a analyzovat vzájemnou spolupráci se svými hlavními obchodními partnery. První kapitola práce poskytuje obecné informace o ekonomické situaci Ruska v dnešní době, aby ukázala úroveň ekonomického rozvoje země. Druhá kapitola popisuje obchodní strukturu Ruska s hlavními partnery a popisuje vzájemnou spolupráci, dohody a problémy. Třetí kapitola uvádí přímé zahraniční investice a cenné papíry Ruské federace.
Klíčová slova: Ruská federace; mezinárodní obchod; investice

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2016
Datum podání práce: 27. 4. 2017
Datum obhajoby: 23. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56531/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: