Mezinárodní obchod a rozvoj

Název práce: International Trade and Development
Autor(ka) práce: Drgoňová, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis addresses the position of developing countries within international trade, introduces the major advantages and disadvantages of free trade, and highlights some of the international organizations that assist developing countries in the achievement of better economic standing. The first part concentrates on the current position of developing countries within world exportation and importation and indicates the main positive and negative effects of trade liberalization policies on developing countries. The second part identifies key development aspects of the World Trade Organization, while focusing on special and differential treatment, less-than-full reciprocity, and the initiative Aid for Trade. The last part of this thesis emphasizes the role and most distinctive operations of the United Nations Conference on Trade and Development and the Organization for Economic Cooperation and Development that relate to the advancement of developing countries.
Klíčová slova: international trade; development; world trade organization; developing countries
Název práce: Mezinárodní obchod a rozvoj
Autor(ka) práce: Drgoňová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá postavením rozvojových zemí v rámci mezinárodního obchodu, zkoumá hlavní výhody a nevýhody volného obchodu a zmiňuje důležité mezinárodní organizace, které pomáhají rozvojovým zemím v dosažení lepší ekonomické situace. První část se soustřeďuje na současnou pozici rozvojových zemí v rámci světového vývozu a dovozu a rozebírá hlavní pozitivní a negativní vlivy liberalizace obchodu na rozvojové země. Druhá část identifikuje klíčové rozvojové aspekty Světové obchodní organizace, přičemž se zaměřuje na zvláštní a diferencované zacházení, princip méně než plné reciprocity a iniciativu "Aid for Trade". Poslední část práce zdůrazňuje úlohu a nejvýraznější operace UNCTAD a OECD, které souvisí s rozvojem v rozvojových zemí.
Klíčová slova: rozvojové země; Světová obchodní organizace; mezinárodní obchod

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2016
Datum podání práce: 27. 4. 2017
Datum obhajoby: 23. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56528/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: