Manažerské rozhodování o udržitelném rozvoji dopravy ve vybraném regionu

Název práce: Manažerské rozhodování o udržitelném rozvoji dopravy ve vybraném regionu
Autor(ka) práce: Polena, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Černý, Jan
Oponenti práce: Přibyl, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na udržitelný rozvoj dopravy regionu Třeboňsko. Tento region je specifický nízkou hustotou zalidnění a klesající populací, významným sezónním cestovním ruchem a vysokou mírou ochrany přírody a krajiny. V práci je použito několik různých metod a metodických přístupů pro rozhodnutí a pro návrh jednotlivých opatření v osobní dopravě, která společně utvářejí celistvý koncept udržitelného rozvoje dopravy ve zvoleném území. Práce navrhuje opatření v dopravní infrastruktuře (rozšíření infrastruktury pro nemotorovou dopravu, zvýšení bezpečnosti a propustnosti provozu a další) a ve veřejné dopravě (zvýšení ekonomické efektivity, zlepšení dopravní obslužnosti, informování obyvatel o nekonvenčních možnostech dopravy a o jejich realizaci). Obecně pojatá opatření práce lze implementovat v území s podobnými vlastnostmi.
Klíčová slova: udržitelný rozvoj dopravy; manažerské rozhodování; region Třeboňsko
Název práce: Managerial Decision-Making on Sustainable Transport Development in a chosen Region
Autor(ka) práce: Polena, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Černý, Jan
Oponenti práce: Přibyl, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is focused on sustainable transport development of the Třeboň Region (Třeboňsko). This region is specific because of its low and decreasing population density, significant seasonal tourism and highly protected nature and landscape. Several different methods methodical approaches are used in this thesis for decision-making and designing/proposing provisions which together create the whole concept of sustainable transport development in the examined area. This study has proposed several important particular provisions in the infrastructure (expanding of infrastructure for non-motorized transport, increasing road safety and throughput and others) as well as in the public transport (increase of economic efficiency, improvement of transport services). Generally conceived provisions may be implemented in territories with similar characteristics.
Klíčová slova: sustainable transport development; managerial decision-making; the Třeboň Region

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 12. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 2. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55401/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: