Nový směr čínské zahraniční politiky: Iniciativa pásu a stezky

Název práce: Nový směr čínské zahraniční politiky: Iniciativa pásu a stezky
Autor(ka) práce: Zabranská, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Bejkovský, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá klíčovým projektem čínské zahraniční politiky nového tisíciletí - Iniciativou Pásu a Stezky. Čínská lidová republika se pomocí této iniciativy snaží oživit historickou Hedvábnou cestu a navázat na její tradici. Iniciativa se zároveň stala vlajkovou lodí nového směru čínské zahraniční politiky prezidenta Xi Jinpinga. Cílem této diplomové práce je zachycení hlavních mezníků v dosavadním vývoji Iniciativy Pásu a Stezky, především ve vztahu k zahraniční politice Číny; zhodnocení projektu jako takového a jeho budoucnosti, včetně reakcí ostatních mezinárodních aktérů. V první části se práce zabývá teoretickým ukotvením, tedy problematikou mezinárodních vztahů, zahraniční politikou státu a vlivy, které na ni působí. Druhá kapitola pak přibližuje historickou Hedvábnou cestu, strategický význam oblasti, ve které vedla, a další vybrané mezinárodní projekty na její obnovu. Třetí kapitola mapuje vývoj samotné Iniciativy Pásu a Stezky, důvody jejího vzniku a hlavní cíle. Závěrečná kapitola pak tento projekt hodnotí z hlediska jeho přínosu, hrozeb a pohledu ostatních mezinárodních aktérů.
Klíčová slova: Hedvábná cesta; mezinárodní vztahy; Čínská lidová republika; Iniciativa Pásu a Stezky; zahraniční politika
Název práce: New direction in Chinese foreign policy: Belt and Road Initiative
Autor(ka) práce: Zabranská, Andrea
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Bejkovský, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the key project of Chinese foreign policy - the Belt and Road Initiative. The People's Republic of China is trying to revive the historic Silk Road and its success through this initiative. The initiative has also become the flagship of Xi Jinping's new directions in Chinese foreign policy. The aim of this diploma thesis is to capture the main milestones in the development of the Belt and Road Initiative, especially in relation to the Chinese foreign policy; the evaluation of the project and its future, including the reactions of other international relations actors. In the first part, the thesis deals with the theory, i.e. the issue of international relations, foreign policy and the influences that affect it. The second chapter describes the historical Silk Road, strategic importance of the area in which it led, and other selected international projects for its renewal. The third chapter maps the development of the Belt and Road Initiative, the reasons for its origin and its main objectives. The final chapter then evaluates the project in terms of its contribution, threats and other international actors.
Klíčová slova: Belt and Road Initiative; Silk Road; Foreign Policy; People's Republic of China; International Relations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 4. 2015
Datum podání práce: 1. 12. 2016
Datum obhajoby: 1. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52800/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: