Finanční hospodaření Nemocnice Strakonice, a.s.: součást holdingu Jihočeské nemocnice, a.s

Název práce: Finanční hospodaření Nemocnice Strakonice, a.s.: součást holdingu Jihočeské nemocnice, a.s
Autor(ka) práce: Růžičková, Pavla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hajdíková, Taťána
Oponenti práce: Pevná, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce si klade za cíl stanovit pořadí nemocnic patřící do holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. z pohledu ekonomického. Především je brán zřetel na umístění Nemoc-nice Strakonice, a.s. v porovnání s ostatními nemocnicemi. Pro naplnění hlavního cíle je zapotřebí splnit dva dílčí cíle. Prvním dílčím cílem je zhodnocení finančního zdraví dané nemocnice v letech 2007 až 2014. Pro splnění tohoto cíle jsou využity základní ukazatele finanční analýzy, přičemž je sledován vývoj těchto ukazatelů v čase. V práci jsou navíc aplikovány bankrotní a bonitní modely pro souhrnné posouzení finančního zdraví. Druhým dílčím cílem je porovnání dané nemocnice s ostatními nemocnicemi v rámci holdingu prostřednictvím metod mezipodnikového srovnávání. Výsledkem těchto metod bude určení pořadí jednotlivých nemocnic v letech 2007 až 2014.
Klíčová slova: Jihočeské nemocnice, a.s.; metody mezipodnikového srovnávání; nemocnice; finanční analýza; bankrotní a bonitní modely
Název práce: Financial management of Strakonice Hospital: part of the holding of South Bohemian Hospitals
Autor(ka) práce: Růžičková, Pavla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hajdíková, Taťána
Oponenti práce: Pevná, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the Master's Thesis is to determine the rank of hospitals belonging to the holding company Jihočeské nemocnice, a.s, from the economic viewpoint. Primarily, the ranking of Nemocnice Strakonice, a. s., in comparison with other hospitals is taken into account. It is necessary to accomplish two partial goals to accomplish the main aim. The first partial goal is the evaluation of financial health of a given hospital from 2007 to 2014. The basic financial analysis indicators are used to accomplish this goal. The development of these indicators is tracked in time. Moreover, Bankruptcy and Creditworthy models for financial health assessment are applied in the thesis. The second partial goal is to compare the given hospital with the other hospitals within the holding company through intercompany comparison methods. The result of these methods will be the determination of rank of the individual hospitals from 2007 to 2014.
Klíčová slova: bankruptcy and creditworthy models; Jihočeské nemocnice, a.s.; intercompany comparison methods; financial analysis; hospitals

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 3. 2015
Datum podání práce: 31. 3. 2016
Datum obhajoby: 9. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52283/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: