Influenceři na sociálních sítích a jejich využití v marketingu

Název práce: Influenceri na sociálnych sieťach a ich využitie v marketingu
Autor(ka) práce: Petrovčíková, Lucia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto diplomová práca s názvom Influenceri na sociálnych sieťach a ich využitie v marketingu sa zaoberá novým trendom súčasnosti, v ktorom namiesto známych osobností a celebrít vystupujú celkom obyčajní ľudia, ktorí si ale svojou jedinečnou osobnosťou a autenticitou prostredníctvom sociálnych sietí podmanili masy. Prvá kapitola sa zameriava na marketing na internete a vysvetľuje základné pojmy z online marketingu, jeho nástroje a komunikačný mix, spolu s údajmi o štruktúre českej internetovej populácie. Vzhľadom na to, že hlavným miestom pôsobenia influencerov sú sociálne média, je druhá kapitola venovaná práve tejto tematike. Ďalej je v nej vysvetlený pojem Word-of-mouth marketing, pretože ide o jednu z možností, ktorou dochádza k šíreniu povedomia o influenceroch. Tretia kapitola má za cieľ oboznámiť čitateľa s portálom YouTube a obohatená je takisto o počty návštevnosti tohto portálu v Českej republike. Posledná kapitola obsahuje samotný výskum zameraný na influencerov na sociálnych sieťach. Cieľom tejto diplomovej práce je poskytnúť ucelený náhľad na fenomén influencerov, so zreteľom najmä na YouTuberov, ktorí reprezentujú influencerov súčasnosti. Predmetom praktickej časti tejto práce je zistenie cieľovej skupiny influencerov (YouTuberov), a následnou charakteristikou tejto cieľovej skupiny.
Klíčová slova: influencer; online marketing; youtuber
Název práce: Influenceři na sociálních sítích a jejich využití v marketingu
Autor(ka) práce: Petrovčíková, Lucia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato diplomová práce s názvem Influenceři na sociálních sítích a jejich využití v marketingu se zabývá novým trendem součastnosti, ve kterém vystupují místo známých osobností a celebrit obyčejní lidé, kteří si ale svojí jedinečnou osobností a autenticitou prostřednictvím sociálních sítí podmínili mnoho uživatelů. První kapitola se zaměřuje na internetový marketing a vysvětluje základní pojmy z online marketingu, jeho nástroje a komunikační mix, spolu s údaji o struktuře české internetové populace. Vzhledem k tomu, že hlavním místem působení influencrů jsou sociální média, je druhá kapitola věnována této tématice. Dále je v této kapitole vysvětlen pojem Word-of-mouth marketing, protože jde o jednu z možností, kterou dochází k širšímu pojetí influencrů. Třetí kapitola má za cíl seznámit čitatela s portálem YouTube, obohacená je také o počty návštěvnosti tohoto portálu v České republice. Poslední kapitola obsahuje samotný výzkum zaměřený na influencry na sociálních sítích. Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na fenomén influencrů se zaměřením na YouTuberov, kteří reprezentují influencry současnosti. Předmětem praktické části této práce je zjištění cílové skupiny influencrů (YouTuberů) a následná charakteristika této cílové skupiny.
Klíčová slova: influencer; online marketing; youtuber
Název práce: Influencers on social networks and their Use in Marketing
Autor(ka) práce: Petrovčíková, Lucia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This diploma thesis called "Influencers in Social media and their Use in Marketing" deals with the new current trend in which, instead of well-known celebrities, star just ordinary people. Despite of this, they managed to conquer the masses through social networks thanks to their unique personality and authenticity. The first chapter focuses on online marketing and explains the basic concept of it, its tools and communication mix, along with data on the structure of the Czech Internet population. The second chapter is devoted to the social media and it also explains Word-of-mouth marketing, as it is one of the ways in which awareness of influences is spread. The third chapter aims to familiarize the reader with the YouTube portal and it also includes statistics about the Czech YouTube. The last chaptermedia. The aim of this master thesis is to give a comprehensive overview of the phenomenon of influencers, with particular regard to YouTubers who represent the influencers of the present. The practical part of this thesis is the to identify target group of influencers (YouTubers) and the subsequent characteristic of this target group.
Klíčová slova: youtuber; online marketing; influencer

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 22. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58838/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: