Islám a politický systém Iránu

Název práce: Islám a politický systém Iránu
Autor(ka) práce: Kafková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lisa, Aleš
Oponenti práce: Prorok, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vlivem islámského náboženství na politický systém Íránské islámské republiky. Její součástí je charakteristika vzniku a rozvoje islámu a shrnutí základních proudů tohoto náboženství, se zaměřením na islám šíitský. Následuje shrnutí vývoje státních útvarů, které existovaly v průběhu historie na území dnešního Íránu, včetně popisu jejich politických systémů a popisu postavení společenské třídy tzv. ulamá, tedy šíitských duchovních. Práce pak charakterizuje vládu dynastie Pahlaví, islámskou revoluci a politický systém dnešního Íránu. Dále se zabývá současnou domácí i zahraniční politikou Íránu, íránským jaderným programem a úrovní dodržování lidských práv v zemi. Cílem práce je odpovědět na následující otázky: jaké jsou hlavní důvody íránského negativního postoje k západnímu světu (zejména USA) a negativního postoje západního světa (zejména USA) k Íránu, zda lze íránský politický režim v současnosti označit za ortodoxně teokratický a zda Írán svou politikou může představovat potencionální riziko pro stabilitu současného světa.
Klíčová slova: Dynastie Pahlaví; Írán; islám; Perská říše; Muhammad; šíitský islám; islámská republika
Název práce: Islam and the Political System of Iran
Autor(ka) práce: Kafková, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lisa, Aleš
Oponenti práce: Prorok, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main topic of the diploma thesis is the influence of the islamic religion over the political system of The Islamic Republic of Iran. The thesis includes characteristics of the emergence of islam and expansion, and a summary of the main types of Islam, focusing on Shia Islam. Following is a summary of the development of the governmental units, which existed on the territory of todays Iran, including descriptions of the political systems. It focuses on the role of the social class of so called ulamá (Shia clerics). The thesis then characterizes the government of the Pahlavi Dynasty, the Islamic Revolution, and the current political system of Iran. Afterwards it describes the current domestic and foreign policies of Iran, the Iranian nuclear program issue, and human rights conditions in the country. The objective of the Thesis is to answer the following questions: what are the main reasons of Irans negative approach to the western world (particularly the USA) and of the negative approach of the western world (particularly the USA) towards Iran; whether or not it is possible to call the current political system of Iran an orthodox theocracy; and whether or not Irans politics can be a potentional threat for the stability of todays world.
Klíčová slova: Iran; islam; Persian Empire; Muhammad; Shia islam; Pahlavi dynasty; islamic republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2016
Datum podání práce: 14. 5. 2017
Datum obhajoby: 30. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58808/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: