Společná zemědělská politika EU a její vliv na agrární sektor ČR

Název práce: Společná zemědělská politika EU a její vliv na agrární sektor ČR
Autor(ka) práce: Dalecký, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Oponenti práce: Neumann, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vlivem Společné zemědělské politiky EU na agrární sektor České republiky. Cílem diplomové práce je zjistit, zda vstup ČR do EU a zavedení SZP mělo pozitivní či negativní důsledky na český agrární sektor. První kapitola práce je věnována vzniku, cílům a principům fungování SZP. Následuje část, kde jsou diskutovány jednotlivé reformy a změny SZP, které následně ovlivnily ČR. V poslední části první kapitoly je popsáno financování Společné zemědělské politiky od svého vzniku až po současnost. Druhá kapitola je věnována zemědělství v ČR. Analyzuje jeho podobu po roce 1989, následuje předvstupní vývoj zemědělství a kapitola je zakončena situací v zemědělství ČR po vstupu do EU. Třetí a poslední kapitola je věnována konkrétním podporám, které ČR z EU čerpá. Podpory jsou rozčleněny na přímé platby a rozvoj venkova. Zbytek kapitoly se věnuje zhodnocení vlivu SZP na zahraniční agrární obchod a výhodám, popř. nevýhodám, které vstup do EU přinesl.
Klíčová slova: Společná zemědělská politika EU; agrární sektor ČR; zemědělství
Název práce: The impact of CAP on czech agricultural system
Autor(ka) práce: Dalecký, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Oponenti práce: Neumann, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis looks into the impact of the Common Agricultural Policy of the EU on agrarian sector of Czech Republic. The target of this diploma thesis is to determine wheter the accession within the EU and application of the CAP policies has had positive or negative influences on Czech agriculture. The first chapter, explains the craetion, targets and principles of the CAP. Next, discusses reforms and changes that influences Czech Republic, and describes how is the system financed thorought history. The chapter that follows, is about Czech agriculture sector. It's analyses it's development after 1989 and the agricultural policy before and after EU accession. The final and last chapter shows tangible financial payments from EU to the Czech Republic. Financial payments are divide into direct payments and rural development. The conclussion, analysis of the impact of CAP on development, benefits and international trade that accession brought to Czech
Klíčová slova: common agricultural policy; czech agriculture; agriculture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 2. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58791/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: