Cestovní ruch severního Švédska

Název práce: Cestovní ruch severního Švédska
Autor(ka) práce: Trubanová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jenčková, Jiřina
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení současné situace cestovního ruchu v severním Švédsku. Teoretická část vysvětluje základní pojmy cestovního ruchu a popisuje jeho druhy, které jsou pro danou oblast nejdůležitější. Začátek praktické části se věnuje deskripci Švédského království, rozvoji zdejšího cestovního ruchu a jeho současným podmínkám. Následně se pak práce zaměřuje na nabízené atraktivity a, vývoj a strukturu návštěvnosti. Poslední část poté používá analýzu PEST a SWOT pro celkové zhodnocení dané oblasti. Nakonec je severní Švédsko srovnáno jak se zbytkem země, tak i s přilehlými oblastmi Norska a Finska.
Klíčová slova: rozvoj cestovního ruchu; rekreace; kulturní cestovní ruch; přírodní cestovní ruch; druhé domovy; Švédsko
Název práce: Tourism of Northern Sweden
Autor(ka) práce: Trubanová, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jenčková, Jiřina
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this Bachelor Thesis is to evaluate the current situation of tourism in Northern Sweden. The theoretical part defines basic terms of tourism and describes its forms that are most relevant to the given region. The beginning of the practical part deals with the description of Sweden, with the development of local tourism and with the current conditions. Subsequently, the thesis focuses on offered attractions and, the development and the structure of visitors. Afterwards, the last part uses PEST and SWOT analysis for general assessment of the given region. In the end, Northern Sweden is compared to both, the rest of the country and to the neighbouring parts of Norway and Finland.
Klíčová slova: recreation; development of tourism; Sweden; cultural tourism; nature-based tourism; second homes

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2016
Datum podání práce: 7. 4. 2017
Datum obhajoby: 13. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57862/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: