Vlyv Reklamy na Chování Spotřebitele

Název práce: The Influence of Advertising on Consumer Behavior
Autor(ka) práce: Probstnerová, Laura
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Asmalovskij, Alexandr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of this study was to analyze, how different factors have an influence on consumer behavior and their decision making. In the theoretical part, advertising as a part of commercial communication is discussed, along with consumer behavior and the decision making process, namely factors that influence it, such as social, personal and psychological. Further, the psychology of advertisement is described in terms of brand, its equity and measures affecting the brand preference, and how does a brand create artificial needs. The empirical part is based on the analysis of a brand Apple. Closer look is taken at its identity and marketing strategy, as well as some examples of advertising. The empirical part includes own research based on data collected from self administered survey, concerning the smartphone brand preference among consumers. It is focusing specifically on Apple and its biggest rival, Samsung. The findings showed, that a brand with higher brand equity in the form of brand awareness and identity will be preferential in the purchase decision making process, especially among Millennials, which in this case turned out to be Apple.
Klíčová slova: Consumer Behavior; Smartphone; Advertising; Apple
Název práce: Vlyv Reklamy na Chování Spotřebitele
Autor(ka) práce: Probstnerová, Laura
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Asmalovskij, Alexandr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této studie bylo analyzovat, jak různé faktory ovlivňují chování spotřebitelů a jejich rozhodování. V teoretické části se diskutuje reklama jako součást obchodní komunikace spolu s chováním spotřebitele a rozhodovacím procesem, jako i faktory, které ho ovlivňují, a sice sociální, osobní a psychologické. Dále je psychologie reklamy popsána z hlediska značky, jejího vlastního jmění a opatření ovlivňujících preference značky a jak značka vytváří umělé potřeby. Empirická část je založena na analýze značky Apple. Bližší pohled na jejich identitu a marketingovou strategii, stejně jako na některé příklady reklamy. Empirická část zahrnuje vlastní výzkum založený na datech shromážděných ze samosprávného průzkumu, týkající se preferencí při výběre značky smartphonu mezi spotřebiteli. Zaměřuje se konkrétně na společnost Apple a jejího největšího konkurenta, Samsung. Zjištění ukázala, že značka s vyšším kapitálem značky v podobě povědomí o značce a totožnosti bude přednostní v rozhodovacím procesu nákupu, zejména u Generace Y, což se v tomto případě ukázalo být Apple.
Klíčová slova: Apple; Reklama; Chováni Spotřebitele; Smartphone

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 5. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 22. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57753/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: