Alternativní formy a nové trendy cestovního ruchu (se zaměřením na dobrovolnický cestovní ruch)

Název práce: Alternativní formy a nové trendy cestovního ruchu (se zaměřením na dobrovolnický cestovní ruch)
Autor(ka) práce: Kubátová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá trendy a novými formami cestovního ruchu, se zaměřením na dobrovolnický cestovní ruch. Cílem práce je shrnout vznik a vývoj této formy cestovního ruchu, zmapovat možnosti zapojení se do dobrovolnického cestovního ruchu a především zanalyzovat účastníky a potencionální účastníky této formy cestování. Teoretická část se zabývá popsáním nových trendů a nových forem cestovního ruchu a následně definováním pojmu dobrovolnictví. Praktická část práce mapuje možnosti zapojení se do dobrovolnického cestovního ruchu a analyzuje účastníka a potencionálního účastníka této formy cestovního ruchu.
Klíčová slova: Dobrovolnictví; Dobrovolnický cestovní ruch; Cestovní ruch; Nové trendy
Název práce: Alternative forms and new trends in tourism (focusing on volunteer tourism)
Autor(ka) práce: Kubátová, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with new trend a new forms of tourism, with focus on volunteer tourism. The aim of the thesis is summarize development of this form of tourism, mapping of opportunities for engaging in volunteer tourism and, above all, analyzing the participants and potencial participants of this form of travel. The theoretical part deals with the description of new trends and new forms of tourism and subsequently with the definition of volunteering. The practical part of the thesis describes the possibilities of engaging in volunteer tourism and analyzes the participant and the potential participant of this form of tourism.
Klíčová slova: Tourism; Volunteering; Volunteer tourism; New trends

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2016
Datum podání práce: 10. 12. 2016
Datum obhajoby: 29. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56288/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: