Význam námořní přepravy pro mezninárodní obchod

Název práce: Význam námořní přepravy pro mezninárodní obchod
Autor(ka) práce: Beranová, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Křenková, Eva
Oponenti práce: Kolář, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématikou mezinárodní námořní přepravy a jejího významu pro rozvoj světového obchodu. Nejprve jsou vysvětlena základní teoretická východiska specifická pro námořní přepravu. Práce se poté věnuje analýze vztahu námořní přepravy a mezinárodního obchodu. Důraz je kladen především na kontejnerovou přepravu. Dále jsou diskutovány současné trendy a problémy, které se v námořní přepravě vyskytují. Velký význam je také přikládán největším námořním trasám a přístavům na světě. Poslední část práce zkoumá potenciál využití Severní mořské cesty pro komerční námořní plavbu.
Klíčová slova: Severní mořská cesta; přepravní trasy; mezinárodní obchod; kontejnerová přeprava; námořní přeprava
Název práce: The importance of maritime transport for international trade
Autor(ka) práce: Beranová, Aneta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Křenková, Eva
Oponenti práce: Kolář, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the topic of international maritime transport and its importance for the development of world trade. First, the basic theoretical background specific to maritime transport is explained. The thesis then deals with the analysis of the relationship between shipping and international trade. Emphasis is placed primarily on container transport. Furthermore, the current trends and problems that occur in maritime transport are discussed. Great importance is also put on the largest maritime routes and ports in the world. The last part of the thesis explores the potential use of the Northern Sea Route for commercial maritime navigation.
Klíčová slova: Northern Sea Route; international trade; maritime transport; container trade; shipping routes

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 29. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54268/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: