Srovnání vývoje míry nezaměstnanosti v České republice a Slovenské republice

Název práce: Porovnanie vývoja miery nezamestnanosti v Českej republike a Slovenskej Republike
Autor(ka) práce: Rimská, Miroslava
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavelka, Tomáš
Oponenti práce: Adámek, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca porovnáva mieru nezamestnanosti v Českej republike a Slovenskej republike v rokoch 2007 - 2016. Práca analyzuje jednak celkovú mieru nezamestnanosti, dlhodobú mieru nezamestnanosti, ale taktiež miery nezamestnanosti podľa vybraných skupín obyvateľstva, či už podľa veku, pohlavia, alebo vzdelania. Následne sa zaoberá príčinami vývoja a faktormi, ktoré najviac ovplyvnili pozorovaný jav, či už v pozitívnom alebo negatívnom smere. Teoretická časť sa zaoberá základnými pojmami z teórie nezamestnanosti, rozoberá jej rôzne podoby a zároveň popisuje následky či už krátkodobej, alebo dlhodobej nezamestnanosti. Taktiež obsahuje vysvetlenie používaných metodík v jednotlivých krajinách. Praktická časť je zameraná na hlavný cieľ, teda samotné porovnanie mier nezamestnanosti aj prostredníctvom grafov a tabuliek a popísanie príčin vývoja .
Klíčová slova: nezamestnanosť; miera nezamestnanosti; trh práce
Název práce: Srovnání vývoje míry nezaměstnanosti v České republice a Slovenské republice
Autor(ka) práce: Rimská, Miroslava
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavelka, Tomáš
Oponenti práce: Adámek, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce porovnává míru nezaměstnanosti v České republice a Slovenské republice v letech 2007 - 2016. Práce analyzuje jednak celkovou míru nezaměstnanosti, dlouhodobou míru nezaměstnanosti, ale také míry nezaměstnanosti podle vybraných skupin obyvatelstva, ať už podle věku, pohlaví, nebo vzdělání. Následně se zabývá příčinami vývoje a faktory, které nejvíce ovlivnily pozorovaný jev, ať už v pozitivním nebo negativním směru. Teoretická část se zabývá základními pojmy z teorie nezaměstnanosti, rozebírá její různé podoby a zároveň popisuje následky ať už krátkodobé nebo dlouhodobé nezaměstnanosti. Také obsahuje vysvětlení používaných metodik v jednotlivých zemích. Praktická část je zaměřena na hlavní cíl, tedy samotné srovnání mír nezaměstnanosti prostřednictvím grafů a tabulek a popsání příčin vývoje.
Klíčová slova: trh práce; míra nezaměstnanosti ; nezaměstnanost
Název práce: Comparison of the unemployment rate in the Czech Republic and the Slovak Republic
Autor(ka) práce: Rimská, Miroslava
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavelka, Tomáš
Oponenti práce: Adámek, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The goal of this Bachelor thesis is the comparison of the unemployment rate in Czech Republic and Slovak republic between 2007 and 2016. The paper will compare the overall rate of unemployment, long term unemployment rate but also unemployment rate according to the certain groups of populations based on age, gender and education. Moreover, the reasons behind the evolution of the situation and factors which influenced the observed phenomenon the most will be discussed from both positive and negative perspectives. The theoretical part deals with the basic terms from the theory of unemployment, analyses its various forms and describes the consequences of short term or long term unemployment. Furthermore, it contains an explanation of various methods used in the both countries. The practical part focuses on the main goal which is the comparison of the unemployment rates itself through graphs and charts and description of the factors which influenced the unemployment rate.
Klíčová slova: unemployment rate ; unemployment; labor market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2016
Datum podání práce: 12. 5. 2017
Datum obhajoby: 23. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60977/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: