Použití text miningových metod pro analýzu uživatelských recenzí filmů

Název práce: Použití text miningových metod pro analýzu uživatelských recenzí filmů
Autor(ka) práce: Palatínus, Vojtěch
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Matějka, Martin
Oponenti práce: Novotný, Ota
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této práce je problematika spojená s potížemi, které nastávají při práci s nestrukturovanými daty. Konkrétně se zaměřuje na přeměnu nestrukturovaných dat na data strukturovaná pomocí technik text miningu a přiblížení teoretických poznatků v oblasti tzv. Big Data, strukturovaných, semistrukturovaných a nestrukturovaných dat. Cílem práce je ucelené představení problematiky nestrukturovaných dat, ukázat jejich přeměnu na data strukturovaná pomocí metod text miningu a na základě takto vydolovaných dat provést analýzu uživatelských recenzí filmů z webu Mezinárodní Internetové filmové databáze. Přínosem práce je přiblížit čtenáři problematiku nestrukturovaných dat a na praktické ukázce ukázat, jak lze využít text miningových metod při dolování relevantních informací z tohoto typu dat.
Klíčová slova: Big Data; Text mining; Data; Nestrukturovaná data; Strukturovaná data; Semistrukturovaná data
Název práce: Application of text mining methods for analysis of users movie reviews
Autor(ka) práce: Palatínus, Vojtěch
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Matějka, Martin
Oponenti práce: Novotný, Ota
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this thesis is to define the challenges while working with the unstructured data. It focuses, specifically, on a transformation between unstructured and structured data using text mining methods and bringing the closer view on so-called Big Data phenomenon. The goal of this thesis is to introduce problems that occur when working with unstructured data, to show their transformation to structured data format using text mining methods and to perform analysis on user reviews published on the website of The Internet Movie Database from the mined data. The aim of this thesis is to familiarize the reader with the unstructured data and on the example demonstrate how to use text mining methods for mining relevant information from this type of data.
Klíčová slova: Text mining; Data; Unstructured data; Structured data; Semistructured data; Big Data

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2017
Datum podání práce: 30. 4. 2018
Datum obhajoby: 15. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60891/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: