Návrh komunikace na sociální síti Facebook pro instruktora Zumby

Název práce: Návrh komunikace na sociální síti Facebook pro instruktora Zumby
Autor(ka) práce: Sverlov, Anton
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Oponenti práce: Koudelka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je návrh komunikace na sociální síti Facebook pro oslovení potenciálních zákazníků na příkladu konkrétních kurzů Zumby při minimalistickém rozpočtu. V této práci jsou popsány výhody a nevýhody sociálních sítí jako komunikačního kanálu, je zde naznačen postup při přípravě komunikace na sociálních sítích s důrazem na Facebook, také jsou zde popsány nástroje pro marketingovou komunikaci, které Facebook nabízí. V rámci praktické části práce je navržená obsahová strategie, samotný obsah a další způsoby propagace pro facebookovou stránku instruktora Zumby. Návrh je zpracován na základě rozboru komunikace konkurence, rozboru dosavadní komunikace příslušné facebookové stránky a analýze cílové skupiny. Poznatky z práce jsou přínosem pro komunikaci na Facebooku malým projektům, start up projektům a osobním značkám, které většinou nepoužívají placené nástroje a jsou sami tvůrcem obsahu své stránky.
Klíčová slova: komunikace; facebooková stránka ; obsahový marketing; online marketing; sociální sítě
Název práce: Facebook communication design for Zumba instructor
Autor(ka) práce: Sverlov, Anton
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Oponenti práce: Koudelka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this Bachelor's thesis is to design communication on the Facebook social network to reach potential customers on the example of specific Zumba courses with a minimalist budget. This thesis describes the advantages and disadvantages of social networks as a communication channel, here are some suggestions how to prepare communication on social networks using Facebook as an example, there are also described the tools, which are offered by Facebook, for marketing communication. In the practical part of the work there is: proposed content strategy, content itself and other ways of oneself's promotion for the facebook page of the Zumba instructor. This proposal is based on a research of competition communication, study of the current facebook communication of the page and the analysis of the target group. The conclusions might be helpful for communicating on Facebook to small projects, start up projects and personal brands that tend to use free of charge tools, and are the creators of their site content.
Klíčová slova: facebook page; content marketing; social networks; communication; online marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 5. 2016
Datum podání práce: 12. 5. 2017
Datum obhajoby: 19. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57804/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: