Tržné prepojenia: Čínsky vplyv na globálne finančné trhy

Název práce: Market linkages: Chinese influence on global financial markets
Autor(ka) práce: Horniaková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Thesis is looking into the current issue of financial market integrations and linkages between them. In recent year, the topic of China has been emerging to the forefront of academic research, therefore the focus of this paper is dedicated to the integration of Chinese market. The goal is to establish whether there exists an interdependency between Chinese and world stock markets and evaluate and analyse potential influence of China on world indices. The theory standing behind financial integration suggests that individual markets are becoming mutually dependant. Chinese efforts to become a part of global economy gradually become successful which creates room for academic research. This paper focuses on stock indices of two Chinese stock markets in relation to American, English, Japanese, German, Dutch and French indices. Cross-correlation analysis, causal analysis and co-integration analysis are applied to individual indices in order to find the results.
Klíčová slova: China; fianncial market; financial integration; market indices
Název práce: Tržné prepojenia: Čínsky vplyv na globálne finančné trhy
Autor(ka) práce: Horniaková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práca sa zaoberá aktuálnou témou integrácie finančných trhov a prepojeniami medzi nimi. V posledných rokoch sa téma Číny dostáva stále viac do popredia a preto je pozornosť v tejto práci venovaná práve integrácii čínskeho trhu. Cieľom je zistiť, či existuje vzťah medzi čínskymi a svetovými akciovými trhmi a overiť potenciálny vplyv Číny na svetové indexy. Teória stojaca za finančnou integráciou naznačuje, že jednotlivé trhy sa stávajú vzájomne závislé. Čínske snahy stať sa súčasťou globálnej ekonomiky sa postupne ukazujú ako úspešné, čo vytvára priestor pre skúmanie. Skúmané sú akciové indexy dvoch čínskych akciových búrz vo vzťahu k americkému, anglickému, japonskému, nemeckému, holandskému a francúzskemu indexu. Indexy sú postupne podrobené kros-korelačnej analýze, kauzálnej analýze a kointegračnej analýze. Kľúčové slová: finančná integrácia, akciové indexy, finančný trh, Čína
Klíčová slova: akciové indexy; finančná integrácia; Čína; finančný trh

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2016
Datum podání práce: 2. 5. 2017
Datum obhajoby: 30. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56694/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: