Srovnání možností využití open-source e-commerce cms při implementaci e-shopu

Název práce: Srovnání možností využití open-source e-commerce cms při implementaci e-shopu
Autor(ka) práce: Kmínek, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Samec, Marek
Oponenti práce: Svatoš, Oleg
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je průzkum aktuálně dostupných open-source e-commerce systémů a jejich využití při implementaci internetového obchodu s následným srovnáním. Pro dosažení tohoto cíle jsou nejprve v teoretické části práce rozebrány samotné e-commerce systémy a důležité pojmy, které s nimi souvisí. Teoretická část je také zaměřena na historii těchto systémů a je zde popsáno i několik trendů a novinek z oblasti e-commerce. Dále se teoretická část věnuje analýze současných e-commerce systémů, jejich dělení a stručné charakteristice hlavních současných představitelů. Závěr této části je pak věnován výběru tří platforem, které budou dále zpracovány v praktické části. Konkrétně to jsou - OpenCart, Prestashop a WooCommerce. Na závěr jsou ještě stanoveny metriky pro zkoumání a porovnávání vlastností, možností, výhod a nevýhod těchto platforem. Praktická část pak navazuje v samotné implementaci internetových obchodů ve vybraných systémech. U každé metriky je vždy rozebrán a popsán jednotlivý systém. Závěr praktické části práce se pak věnuje srovnávání daných e-commerce řešení a obsahuje i několik detailů ohledně všech tří e-shopů včetně doporučení čtenářům pro využití zvolených e-commerce cms. Hlavním přínosem této práce je srovnání vybraných open-source e-commerce cms při založení internetového obchodu. Čtenář by měl získat představu, co je vše při implementaci potřeba znát a provést. Na základě toho by se měl být schopen rozhodnout pro nejvhodnější variantu řešení při implementaci vlastního e-shopu.
Klíčová slova: e-commerce; systém pro správu obsahu (CMS); internetový obchod; OpenCart; Prestashop; WooCommerce; WordPress; e-shop; e-commerce platforma; e-commerce systém
Název práce: Comparing the possibilities of using open-source e-commerce cms when implementing an e-shop
Autor(ka) práce: Kmínek, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Samec, Marek
Oponenti práce: Svatoš, Oleg
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is a survey of currently available open-source e-commerce systems and their use in the implementation of an online store with subsequent comparison. To achieve this goal, firstly in the theoretical part the actual e-commerce systems are analyzed and then important concepts related to them are mentioned. The theoretical part is focused on the history of these systems, and there are also described several trends and innovations in the field of e commerce. Furthermore, the theoretical part deals with the analysis of current e-commerce systems, their division and brief description of the main current leaders. The conclusion of this section is devoted to the selection of three platforms, that will be further elaborated in the practical part. Specifically, these three platforms are: OpenCart, Prestashop and WooCommerce. Finally, there are determined metrics for examining and comparing features, options, advantages and disadvantages of these platforms. The practical part is then followed by the actual implementation of online shops in selected systems. Particular system is always described for each metric. The conclusion of the practical part is focused on the comparison of the e-commerce solution and it contains few details on all three e commerce, including recommendations to the readers for the use of selected e-commerce cms. The main contribution of this work is a comparison of selected open-source e-commerce cms when opening an online store. The reader of the thesis should learn all he needs to know about the impletation of system and its requirments. On that basis, it should be possible to decide, which is the best option when implementing an e-shop.
Klíčová slova: electronic shop; e-shop; OpenCart; Prestashop; WooCommerce; e-commerce; e-commerce system; content management system (CMS); WordPress; e-commerce platform

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2016
Datum podání práce: 4. 5. 2017
Datum obhajoby: 13. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56003/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: