Stahování smluv z registru smluv

Název práce: Downloading contracts from register of contracts
Autor(ka) práce: Kříha, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Šperková, Lucie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The topic of this bachelor's thesis is development of a script for downloading and filtering entries from public registry of contracts of Ministry of the interior of the Czech Republic. This thesis is part of a project to create price-list of ICT work for state institutions. The goals of this thesis include introduction of the price-list project, draft of download script's functionality, description of follow-up data processing, trying out two different programming languages of the script and final deployment of chosen script in production. My thesis contributes to creation of price-list of ICT work, which is important for evaluating offers in open tenders.
Klíčová slova: Linux; Docker; Mono; Node.js; Open data
Název práce: Stahování smluv z registru smluv
Autor(ka) práce: Kříha, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Šperková, Lucie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tématem této bakalářské práce je vývoj skriptu pro stahování a filtrování záznamů z veřejného registru smluv Ministerstva vnitra České republiky. Tato práce vznikla v rámci tvorby projektu ceníku ICT prací pro státní instituce. Mezi cíle mé práce patří představení projektu ceníku, návrh fungování stahovacího skriptu, vytvoření skriptu, popsání navazujících postupů zpracování dat, vyzkoušení skriptu ve dvou různých programovacích jazycích a nasazení skriptu v ostrém provozu. Má práce přispívá k řešení projektu ceníku ICT prací, který je důležitý například pro hodnocení nabídek veřejných zakázek.
Klíčová slova: Linux; Mono; Node.js; Docker; Otevřená data

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2016
Datum podání práce: 3. 5. 2017
Datum obhajoby: 22. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61947/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: