Účetní specifika nahrávacího studia

Název práce: Účetní specifika nahrávacího studia
Autor(ka) práce: Kosejk, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Polachová, Kateřina
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce na téma specifika nahrávacího studia pojednává o základech účetnictví a odhaluje tuzemská nahrávací studia jako účetní jednotky. Teoretické znalosti ze základů účetnictví jako např. zásady, principy, oceňování aktiv a závazků, uživatelé účetnictví, skupiny účetních jednotek, účtování, položky rozvahy a výkazu zisků a ztrát jsou v práci popsány, a dále je zmíněna jejich podoba ve vybrané účetní jednotce, kterou je nahrávací studio. Hlavním cílem práce je zmíněné teoretické znalosti definovat , a přiblížit čtenáři podobu nahrávacího studia jak z pohledu účetního, tak z pohledu ekonomického. Práce popíše některé jeho složky dlouhodobých nehmotných a hmotných aktiv a popíše i jak studia v tuzemsku vypadají, jaké mají portfolio nebo jaké zvolili ekonomické činnosti. Práce již v teoretické části naznačuje jistá specifika nahrávacího studia, např. v konfliktech zásad, oceňování nehmotného majetku, odpisování, kdy některá v závěru práce rozvíjí. Hypotéza zní, že nahrávací studio je účetně specifické oproti běžné účetní praxi. Tato hypotéza byla v závěru práce vyvrácena. Účetnictví nahrávacího studia není příliš se odlišujícím a specifickým. Metoda práce byla vlastní výzkum nahrávacích studií skrze internet, osobní zkušenost s navštěvováním nahrávacího studia a autorovo vytváření a následné ověřování hypotéz specifičnosti v rozboru několika nahrávacích studií skrze sbírku listin.
Klíčová slova: Bakalářská práce; Účetnictví; Specifika; nahrávací studio; účetní teorie; hypotézy
Název práce: The accounting specifics of recording studio
Autor(ka) práce: Kosejk, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Polachová, Kateřina
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis deals with the accounting basics and discloses the accounting form of domestic recording studios. The theoretical knowledge about principles, methods, evaluation of assets and liabilities, users of accounting, the categories of enterprises, journalizing and posting, the entries of balance sheet and statement of profit and loss is described and applied to the recording studio. The objective of the work is to define the accounting basics and to show the recording studio in from the point of accounting and economical view. Therefore, the work describes the main items of long-term tangible and non-tangible assets and describe how the domestic recording studios looks like, what services do they offer and what is their economic activity. Already in theoretical part of the work are some of the specifics described, for example in the conflict of accounting principles, evaluating of non-tangible assets, in depreciation while some of those specifics are unfold in the end of the work. Hypothesis is, that accounting of recording studio is specific and different compared to the accounting routine. This thesis was disproved. Accounting of recording studio is mainly not different from accounting routine. The methods of bachelor's thesis were investigation via internet sites, own experience visiting recording studio and author's creating and verifying of hypothesis through the annual reports of some recording studios.
Klíčová slova: bachelor's thesis; accounting; specifics; recording studio; accounting basics; hypothesis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 1. 2017
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 15. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60403/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: