Potenciál kontinentální přepravy na relaci Čínská lidová republika – Česká republika

Název práce: Potenciál kontinentální přepravy na relaci Čínská lidová republika – Česká republika
Autor(ka) práce: Sojková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kolář, Petr
Oponenti práce: Novák, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Evropská unie je pro Čínskou lidovou republiku klíčovým obchodním partnerem, na evropský trh směřuje přibližně třetina toho, co je vytvořeno na území ČLR a do ČLR pak směřuje polovina unijních exportů. Takto obrovské objemy obchodovaného zboží vyžadují vhodné logistické spojení, kterému na relaci dominuje námořní přeprava. Nicméně od roku 2007 je nově k dispozici i železniční řešení. Cílem diplomové práce je zhodnotit postavení železniční přepravy na relaci ČLR Evropa (se zaměřením na postavení České republiky) s ohledem na její vývoj, úskalí i potenciály do budoucna. Práce nejdříve mapuje pozadí a důvody vzniku Nové Hedvábné stezky (iniciativa "OBOR") a poté obchodní a ekonomickou spolupráci ČLR a ČR. Praktická část se věnuje jednotlivým aspektům železničního spojení. Z práce lze vyvodit, že objemově ani cenově nedokáže železnice konkurovat námořnímu řešení, nicméně si pomalu, ale jistě získává své první pravidelné zákazníky.
Klíčová slova: ČLR Evropa; One Belt One Road; Železniční přeprava; Nová Hedvábná stezka; Wuhan Pardubice ; ČLR ČR
Název práce: Potential of Continental Transport between People’s Republic of China and the Czech Republic
Autor(ka) práce: Sojková, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kolář, Petr
Oponenti práce: Novák, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The European Union (EU) is a key trading partner for the People's Republic of China (PRC). Nearly one third of PRC's production is send to the EU and half of EU exports is directed to the PRC. Such huge trade volumes require an appropriate logistical connection, which is currently dominated by maritime transport. However, since 2007 railway transport has also been available. The aim of this dissertation is to evaluate the position of the railway transport of the PRC European route (with focus on the position of the Czech Republic) with regard to its development, obstacles and potential for the future. Firstly, the paper describes the background and reasons for the establishment of the New Silk Road (One Belt One Road initiative), followed by the trade and economic cooperation between the PRC and the Czech Republic. The practical part deals with individual aspects of railway connection. Neither in terms of trade volumes nor price can railway compete with the maritime solution, nevertheless it slowly but surely acquires its first regular customers.
Klíčová slova: Railway transport; Wuhan Pardubice; RPC Czech Republic; One Belt One Road; New Silk Road; RPC Europe

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2016
Datum podání práce: 2. 1. 2017
Datum obhajoby: 7. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56406/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: