Demografické trendy v ČR jako sociální a ekonomické riziko

Název práce: Demografické trendy v ČR jako sociální a ekonomické riziko
Autor(ka) práce: Kučerová, Bohumila
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kaczor, Pavel
Oponenti práce: Sedláková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce si klade za cíl sumarizovat nejdůležitější demografické údaje, analyzovat demografický vývoj v České republice, provést komparaci s ostatními státy a na základě dosažených výsledků formulovat závěry a doporučení. Hlavními demografickými ukazateli jsou úmrtnost, porodnost, sňatečnost, rozvodovost a potratovost. Populační vývoj České republiky je ovlivněn také migrací. Analýza demografického vývoje je zpracována od roku 1975 do roku 2015. Následná Projekce 2013 vypracovaná Českým statistickým úřadem přináší pohled na demografický vývoj až do roku 2101. Z obou výsledků je patrné, že česká populace stárne a porodnost je na velmi nízké úrovni. Tato skutečnost s sebou přináší řadu sociálních a ekonomických rizik. Cílem bakalářské práce je navrhnout vhodná opatření ke zmírnění nepříznivého demografického vývoje a tím zároveň eliminovat sociální a ekonomická rizika.
Klíčová slova: přirozená měna; stárnutí populace; demografie; sociální politika; sociální a zdravotní pojištění; trh práce
Název práce: Demographic trends in the Czech Republic as a social and economic risk
Autor(ka) práce: Kučerová, Bohumila
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kaczor, Pavel
Oponenti práce: Sedláková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this bachelor thesis is to summarize the most important demographic data, to analyze the demographic development in the Czech republic, to provide a comparison with the other states and to formulate conclusions and recommendations on the basis of the results. The main demographic indicators are mortality rate, birth rate, marriage rate, divorce rate and abortion rate. Population growth in the Czech republic is also influenced by migration. Analysis of the demographic development is made for the period 1975-2015. Projection 2013, drawn up by the Czech Statistical Office, provides a sight into the demographic development up to the year 2101. It is evident that the Czech population has been aged and the birth rate is on the low level. This fact brings a number of social and economic risks. The aim of this bachelor thesis is to propose suitable measures to reduce an unfavourable demographic development and eliminate the social and economic risks as well.
Klíčová slova: population ageing; natural change; social policy; labour market; demography ; social and health insurance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 2. 2016
Datum podání práce: 20. 4. 2017
Datum obhajoby: 31. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56091/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: