Sdílená ekonomika jako inovativní nástroj směny v oblasti finančních služeb v kontextu přetrvávající digitální revoluce na území ČR v roce 2016

Název práce: Sdílená ekonomika jako inovativní nástroj směny v oblasti finančních služeb v kontextu přetrvávající digitální revoluce na území ČR v roce 2016
Autor(ka) práce: Demyanenko, Sergey
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Barák, Vladimír
Oponenti práce: Brabec, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce zkoumá problematiku tzv. sdílené ekonomiky a jejího dopadu na spotřebitelské chování jedinců v České republice. Teoretická část práce vymezuje historický, sociální a ekonomický kontext, jenž umožnil zrod tohoto moderního modelu směny, a poskytuje přehled o finančních službách sdílené ekonomiky, které působí na českém trhu. Empirická část pojatá formou dotazníkového šetření odhaluje hlavní přínosy služeb sdílené ekonomiky, charakterizuje vnímání finančních služeb spoluspotřebitelství vymezenou skupinou obyvatelstva České republiky a zkoumá potenciální vývoj tohoto modelu jako celku. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že nehledě na poměrně nízkou úroveň důvěry ve služby spoluspotřebitelství a jen velice omezené povědomí o finančních službách sdílené ekonomiky, lze předpokládat budoucí pozitivní vývoj tohoto modelu směny, který za správných podmínek nabyde značného národohospodářského významu.
Klíčová slova: P2P úvěrování; internet; sdílená ekonomika; digitální revoluce; peer-to-peer; spoluspotřebitelství; finanční služby; inovace
Název práce: Sharing economy as an innovative exchange instrument in the area of financial services in the context of an ongoing digital revolution in the Czech Republic in 2016
Autor(ka) práce: Demyanenko, Sergey
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Barák, Vladimír
Oponenti práce: Brabec, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis examines the issue of so called sharing economy and its impact on consumer behavior of individuals in the Czech Republic. The theoretical part of thesis defines the historical, social and economic context, that enabled the emergence of this modern exchange model and provides an overview of the financial services in the sharing economy operating on the Czech market. The empirical part presented in the form of a questionnaire survey reveals the main benefits of services of the sharing economy, defines the perception of financial services of collaborative consumption by a specific group of population of the Czech Republic and examines the potential development of this model as a whole. The results of the research indicate that, notwithstanding the relatively low level of trust in the collaborative consumption services and quite limited familiarity with the financial services of the sharing economy, the future positive development of this exchange model, which under the right conditions will gain significant national economic significance, may be expected.
Klíčová slova: P2P lending; financial services; internet; innovation; peer-to-peer; collaborative consumption; sharing economy; digital revolution

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2017
Datum podání práce: 31. 5. 2017
Datum obhajoby: 30. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61239/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: