Autokracie, demokracie a hospodářský růst: Čína vs. EU v letech 1979 – 2015

Název práce: Autokracie, demokracie a hospodářský růst: Čína vs. EU v letech 1979 – 2015
Autor(ka) práce: Gücklhorn, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Procházka, Pavel
Oponenti práce: Ševčíková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá rolí politického systému při optimalizaci hospodářských politik na příkladu Číny a Evropské unie v letech 1979-2015. Úvod teoretické části se věnuje důležitosti ekonomického růstu. Následně jsou popsány základní přístupy k hospodářskému růstu, které zahrnují, jak pohled neoklasické ekonomie, tak institucionální ekonomie. V praktické části je provedena komparativní analýza několika ekonomických ukazatelů, jež mají vliv na hospodářský růst, s cílem zjistit, které politické uspořádání poskytuje lepší zázemí pro dlouhodobý hospodářský růst. Práce předkládá zjištění, že lepší zázemí pro dlouhodobý hospodářský růst přináší demokratické politické uspořádání.
Klíčová slova: autokracie; hospodářský růst; demokracie; institucionální ekonomie
Název práce: Autocracy, democracy and economic growth: China vs. EU between 1979 - 2015
Autor(ka) práce: Gücklhorn, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Procházka, Pavel
Oponenti práce: Ševčíková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis examines the role of the political system in optimizing economic policies on example of China and European Union in 1979-2015. The introduction of the theoretical part deals with the importance of economic growth. In the following are described basic approaches to economic growth, which include both the view of neoclassical economics and institutional economics. In the practical part is carried out a comparative analysis of several economic indicators influencing economic growth in order to find out, which political arrangement provides better background for economic growth. The paper concludes that a better background for long-term economic growth is a democratic political order.
Klíčová slova: autocracy; democracy; economic growth; institutional economics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2017
Datum podání práce: 1. 6. 2017
Datum obhajoby: 12. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61128/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: