Systém veřejné osobní dopravy v Oslu

Název práce: Systém veřejné osobní dopravy v Oslu
Autor(ka) práce: Neuman, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pernica, Petr
Oponenti práce: Zelený, Lubomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou systému veřejné osobní dopravy města Oslo. Cílem práce je přinést detailní rozbor systému, jehož podoba, přístupy a formy řešení můžou sloužit jako inspirace pro vývoj veřejné osobní dopravy v dalších městech. Obsah práce je rozdělen do tří kapitol. První kapitola se zaměřuje na dopravu ve městech. Blíže jsou objasněny subsystémy městské osobní dopravy a jejich kombinace. Druhá kapitola aplikuje získané poznatky na dopravní systém města Oslo. V začátku kapitoly je popsáno město Oslo, jeho infrastruktura a význam veřejné hromadné dopravy v městském kontextu. Dále je kapitola zaměřena na řízení a provoz integrovaného dopravního systému. Zvláštní pozornost je věnována způsobu jeho financování, tarifnímu systému a zastoupení jednotlivých druhů městské hromadné dopravy. Třetí kapitola porovnává integrovaný dopravní systém Prahy a Osla a na základě získaných poznatků formuluje doporučení na zlepšení stavu systému pražské veřejné osobní dopravy.
Klíčová slova: financování veřejné osobní dopravy; integrovaný dopravní systém; tarif; Oslo
Název práce: System of public transport in Oslo
Autor(ka) práce: Neuman, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pernica, Petr
Oponenti práce: Zelený, Lubomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the analysis of system of the Oslo public transport. Its aim is to analyze in detail the form and approaches of the system and be an inspiration to other cities' public transport system. Thesis is divided into three main chapters. The first chapter discusses the meaning of transport in cities. Subsystems of urban passenger transport and their combinations are emphasized. The second chapter applies acquired knowledge to Oslo transport system. The beginning of the chapter focuses on the city of Oslo, its infrastructure and the meaning of urban transporting in the city context. Further in the chapter there is emphasized the management and the operation of integrated transport system, focused mainly on its financing, fares and the means of transport. The third chapter compares Prague's and Oslo's ITSs and based on the lessons learned makes recommendations to improve the Prague's public transport condition.
Klíčová slova: Oslo; integrated transport system; public transport financing; fare

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2017
Datum podání práce: 10. 5. 2017
Datum obhajoby: 23. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60711/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: