Far from Integration: An Example of Disunity in the EU Social Policy - Parental Leave (2016)

Název práce: Far from Integration: An Example of Disunity in the EU Social Policy - Parental Leave (2016)
Autor(ka) práce: Pešek, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Brabec, Petr
Oponenti práce: Pekárek, Štěpán
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Well-integrated economic policies, open market and advanced institutional frameworks are examples of successful EU integration process, nonetheless, EU still contains areas, such as social policy, which have been almost untouched by integration. This may be a serious issue because social policy influences economic growth, development and the level of employment. Therefore, the EU should search the most appropriate social policy and examine its integration. The thesis questions this integration of social policy on the apposite example of parental leave. Furthermore, it describes and examines the parental leave in three EU countries (UK, SE, CZ), which represent diverse welfare state models. Parental allowances are computed for five standardised families describing real-life situations. Also, they are compared to demonstrate the disunity and the specifics of the systems. The main contribution of the thesis resides in the unconventional approach of using the calculations of the benefits to directly investigate the integration of social policy.
Klíčová slova: Parental Leave; Social Policy; European Union; Disunity; Integration
Název práce: Far from Integration: An Example of Disunity in the EU Social Policy - Parental Leave (2016)
Autor(ka) práce: Pešek, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brabec, Petr
Oponenti práce: Pekárek, Štěpán
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Integrované hospodářské politiky, otevřený trh nebo pokročilý institucionální rámec, to jsou příklady úspěšného integračního procesu v EU. Nicméně, EU stále zahrnuje oblasti, jako je sociální politika, které byly integrací téměř nedotknuty. To může být ale vážný problém, jelikož sociální politika ovlivňuje hospodářský růst, rozvoj nebo míru zaměstnanosti, proto by měla EU hledat vhodné formy sociální politiky a zkoumat její integraci. Tato bakalářská práce vyslovuje pochybnosti ohledně jednotnosti sociální politiky a zkoumá ji na příkladu dávek spojených s rodičovstvím. Práce dále popisuje a testuje tyto dávky ve třech zemích EU (UK, SE, CZ), které reprezentují různé modely států blahobytu. V práci jsou spočteny dávky v mateřství a rodičovství pro pět typizovaných rodin, které popisují reálné životní situace a jejich porovnání ukazuje onu nejednotu a specifika zkoumaných systémů. Hlavní přínos této práce spočívá v netradičním přístupu použití výpočtu sociálních dávek ke zkoumání integrace sociální politiky.
Klíčová slova: Nejednotnost; Rodičovská dovolená; Evropská unie; Sociální politika; Integrace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2017
Datum podání práce: 31. 5. 2017
Datum obhajoby: 5. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61237/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: