Predikce dopadů aukcí emisních povolenek na státní rozpočet ČR

Název práce: Predikce dopadů aukcí emisních povolenek na státní rozpočet ČR
Autor(ka) práce: Hanák, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vítek, Leoš
Oponenti práce: Zimmermannová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Stále se zvyšující objem skleníkových plynů v atmosféře vedl k vytvoření evropského systému obchodování s povolenkami na emise oxidu uhličitého (EU ETS). Zároveň by tento systém měl plnit motivační funkci k redukci vypouštěných emisí. Systém EU ETS se podílí na výnosech ve prospěch státního rozpočtu. Diplomová práce se zabývá dopady EU ETS na příjmy státních rozpočtů členských zemí, které systém používají. V práci jsou sestaveny výpočty výnosů do státního rozpočtů. V další části je tato metodika aplikována na zjištění dopadů aukcí emisních povolenek na státní rozpočet ČR a demonstrována na základě tří možných scénářů.
Klíčová slova: Kjótský protokol; Cap and Trade; státní rozpočet; EU ETS; emisní povolenky; aukce
Název práce: Forecasting the impact of auctioning of emission allowances on the state budget of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Hanák, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vítek, Leoš
Oponenti práce: Zimmermannová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The increasing volume of greenhouse gases in the atmosphere has led to the creation of European Emissions Trading System (EU ETS). This system should also fulfil an incentive function to reduce emissions. The EU ETS also participates in revenues of the state budgets. This master thesis deals with impacts of EU ETS on revenues of state budgets for each member states of this system. The thesis is compiled with calculations of revenues of state budgets. This methodology is then applied to the assessment of the impact of auctioning of emission allowances on the Czech state budget and is demonstrated on three possible scenarios.
Klíčová slova: auction; Cap and Trade ; EU ETS; The Kyoto Protocol; emission allowances; state budget

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2016
Datum podání práce: 30. 5. 2017
Datum obhajoby: 16. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60108/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: