Age management - Podpora osob starších 50-ti let na trhu práce v letech 2005-2015

Název práce: Age management - Podpora osob starších 50-ti let na trhu práce v letech 2005-2015
Autor(ka) práce: Táborská, Julie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Vebrová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou age managementu 50 plus v České republice. Cílem práce je zhodnotit situaci na trhu a přístup jednotlivých společností k tomuto tématu. Praktická část se zabývá kvalitativním výzkumem založeným na hloubkových rozhovorech se zaměstnanci personálních oddělení třech společností. Navíc je práce obohacená analýzou z dostupných dat. Výzkum ukázal, že problematika demografického stárnutí obyvatelstva a s tím související age management 50 plus je v České republice nedostatečně řešen. Ačkoli firmy tvrdí, že některá opatření jsou na podporu starších zaměstnanců, zejména zdravotní péče a preventivní prohlídky, jsou tyto benefity celoplošné. Výzkumem nebyly zjištěny žádné výhody poskytovány pouze starším zaměstnancům. V některých případech je situace nedostatku mladých zaměstnanců řešena intenzivní podporou a motivací studentů pro práci v konkrétní společnosti. Jelikož je demografický vývoj nepříznivý, měli bychom osvětu tohoto tématu v České republice řešit pohotově a s větším důrazem.
Klíčová slova: demografický vývoj; age management; pracovní schopnost; diverzita; společnost; trh práce; nezaměstnanost; starší zaměstnanci
Název práce: Age management - supporting persons aged 50 plus in the labor market in years 2005-2015
Autor(ka) práce: Táborská, Julie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Vebrová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on the age management 50 plus in the Czech Republic. The aim of the thesis is to analyze the market situation and companies approach to this topic. The practical part is consist of qualitative research that contains interviews with employees from three different companies. Moreover the thesis analyzing other available data from selected companies. This research submits demographic aging of the population and the issue of the age management 50 plus in the Czech Republic that is not handle enough. Meanwhile companies declare they support older employees mainly by additional healthcare services but this benefits are provided for everyone. The analysis did not find out any specific benefits for older employees. In some cases the issue of lack young employees is being solved by supporting and motivating students to work for concrete company. Because of unfavorable demographic evolution it is needed to solve this problem currently and more deeply in the Czech Republic.
Klíčová slova: demographic evolution; diversity; society; labor market; unemployment; older workers; age management; work ability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2016
Datum podání práce: 15. 5. 2017
Datum obhajoby: 13. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59698/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: