Problematické účetní případy v oblasti daně z přidané hodnoty

Název práce: Problematické účetní případy v oblasti daně z přidané hodnoty
Autor(ka) práce: Smolová, Gabriela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Zelenková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na problematiku daně z přidané hodnoty a její zobrazení v účetnictví. Práce je rozdělena na dvě základní části, na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zaměřuje na legislativní úpravu daně z přidané hodnoty a na základní pojmy, které se v této práci vyskytují. Dále se stručně zabývá historickým vývojem daně a daňových sazeb. Práce rovněž představuje základní principy účtování o DPH a následně v teoretické rovině popisuje problematické účetní případy v rámci daně z přidané hodnoty. Praktická část je věnována prezentaci a způsobu účtování a vykazování vybraných účetních problémů a následně jejich zobrazení v přiznání k dani z přidané hodnoty a v kontrolním hlášení.
Klíčová slova: reverse charge; daň na výstupu; účetnictví; daň na vstupu; DPH
Název práce: Problematic Accounting Cases in terms of Value added Tax
Autor(ka) práce: Smolová, Gabriela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Zelenková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of the thesis is to offer a comprehensive view of the issue of value-added tax and its representation in accounting. The thesis is divided into two basic parts: theoretical and practical. The theoretical part focuses on value-added tax legislation and on the basic terms and concepts used in the thesis. Later, it briefly deals with the development history of tax and tax rates. The thesis also introduces basic principles of VAT accounting and later describes problematic accounting cases in terms of value added tax on a theoretical level. The practical part covers the presentation and reporting of selected accounting issues and later the representation of these issues in the value-added tax return form and in the control statement.
Klíčová slova: Reverse charge; Output Tax; Accounting; Input Tax; VAT

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2016
Datum podání práce: 20. 5. 2017
Datum obhajoby: 13. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59184/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: