Vliv daňových sazeb na daňové příjmy státu – modelace Lafferovy křivky

Název práce: Vliv daňových sazeb na daňové příjmy státu – modelace Lafferovy křivky
Autor(ka) práce: Šmejkal, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Soukup, Jindřich
Oponenti práce: Makovský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V odborné literatuře lze nalézt mnoho studií, které se pokoušejí najít Lafferovu křivky v datech jednotlivých národních ekonomik nebo agregátních datech zemí OECD. V této diplomové práci se zaměřuji na testování lineárního závislosti sazby daně a základu daně z korporátních příjmů, který nazývám jako upravenou Lafferovu křivku. Tato upravená Lafferova křivka je dále přes jistá zjednodušení převedena do podoby klasické Lafferovy křivky. Lineární regresní analýza je prováděna na datech 34 zemí OECD za časový úsek let 2000 až 2014. Tyto země jsou nejdříve rozděleny podle kritéria daňové kvóty, rozpočtového určení daně a daňového mixu, což jsou kritéria spojovaná s posuzováním národních daňových systémů, a která považuji za podstatná pro další analýzu. Na základě lineární regrese byla odvozena Lafferova křivka pouze pro soubor zemí, které jsou zaměřeny na výběr daní z přímých daní. Nicméně, analýza přinesla další podstatné výsledky, např. fakt, že negativní vztah mezi sazbou daně a základem daně z korporátních příjmů byl empiricky potvrzen pouze u zemí s vyšší daňovou kvótou a nikoli u zemí s nižší daňovou kvótou.
Klíčová slova: fiskální politika; daňové příjmy; zdanění; Lafferova křivka; korporátní sazba daně
Název práce: Impact of tax rates on tax revenue for the state – modeling of Laffer curve
Autor(ka) práce: Šmejkal, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Soukup, Jindřich
Oponenti práce: Makovský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
There are many recent studies which try to find the evidence of the Laffer curve in national economies or aggregated OECD data. In this Master Thesis I focus on testing of the primary linear relation of the corporate income tax rate and the corporate tax base, that I call herein adjusted Laffer curve. The adjusted Laffer curve is then transferred through the simplification into the ordinary Laffer curve. The linear regression analysis is performed on the OECD data of 34 countries across years 2000 to 2014. Firstly, the countries are split by the national tax system criteria, such as tax quota, tax revenue allocation or tax structure of revenues that I consider essential for further analysis. Based on the results of linear regression I can only find Laffer curve in set of countries that aim to collect tax revenues mainly from direct taxes. However, there are also other major findings, such as the fact that negative relation of the corporate income tax rate and the corporate tax base, can be found in countries with the higher tax quota, while not in those with the lower tax quota.
Klíčová slova: Fiscal policy; Tax revenue; Laffer curve; Taxation; Corporate tax rate

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 4. 2016
Datum podání práce: 30. 12. 2016
Datum obhajoby: 13. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57378/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: