Komparace zdanění silniční a železniční dopravy v ČR v letech 2005 až 2016 se zaměřením na fiskální a regulatorní funkci dopravních daní

Název práce: Komparace zdanění silniční a železniční dopravy v ČR v letech 2005 až 2016 se zaměřením na fiskální a regulatorní funkci dopravních daní
Autor(ka) práce: Firichová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chmelová, Pavla
Oponenti práce: Hájek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na silniční a železniční dopravu a vymezuje problematiku spojenou s rozdílným zdaňováním v obou sektorech. Práce pomáhá utřídit si data o dopravě, která je v ekonomice nepostradatelná a rychle se rozvíjející. Práce poskytuje podklad pro vypracování analýzy daňových nástrojů a funkcí, které by měly naplňovat. Pozornost je zaměřena na funkci fiskální a regulatorní. Praktická část definuje postavení základních institucí v dopravě a relevantních strategických dokumentů. V časovém období od roku 2005 do roku 2016 je vypracována analýza České republiky, práce sleduje vývoj sazeb dopravních daní, vývoj daňového inkasa a statistická data o změnách struktury osobní a nákladní dopravy. Cílem je použít analyzovaná data pro závěrečné zhodnocení a dát je do kontextu cíle Dopravní politiky 2014-2020. Bakalářská práce je schopna říci, národní a nadnárodní zájem se může lišit, a tedy že regulatorní tendence nemusí vždy korespondovat s fiskální podstatou daní. Cíl Dopravní politiky není zatím naplněn, ale vývoj je možné považovat za pozitivní. Nicméně, železnice nejsou dostatečně stimulovány a silnice nejsou dostatečně regulovány.
Klíčová slova: Silnice; Doprava; Poplatek; Daň; Dopravní politika; Regulatorní funkce; Fiskální Funkce; Železnice
Název práce: Comparison of taxation in roadway and railway transportation in Czech republic in years 2005 to 2016 pointing at fiscal and regulatory function of transportation taxes
Autor(ka) práce: Firichová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chmelová, Pavla
Oponenti práce: Hájek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis specializes in roadway and railway transportation and defines problems connected with different taxation in both sectors. Thesis helps to organize the data in transportation, which is dispensable in economy and fast developing. Thesis provides the base for making an analysis of taxation tools nad functions which they should fulfil. Attention is pointing at fiscal and regulatory function. Analytical part defines fundamental institutions in transportation and relevant strategic documents. In time from 2005 to 2016 an analysis of Czech republic is done, thesis focuses on development of transportation tax rates, development of tax income and statistical data about changes of structure in personal and freight transport. The goal is to use the analysed data for final evaluation and put them in context of the goal of Transport policy 2014-2020. Bachelor thesis is able to say that national and supranational interest may differ and so that the regulatory tendency does not always corespond with fiscal essence of taxes. The goal of Transport policy is not fulfilled yet, but the development can be considered as positive. Nevertheless the railways are not stimulated enough the roadways are not sufficiently regulated.
Klíčová slova: Fee; Regulatory function; Fiscal function; Roadway; Railway; Tax; Transportation; Transport Policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 3. 2017
Datum podání práce: 12. 5. 2017
Datum obhajoby: 13. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61222/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: