Ženy v péči o děti : plná rodičovská dovolená nebo dřívější návrat do práce

Název práce: Women in child care: full parental leave vs. earlier return to work
Autor(ka) práce: Tubert, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šestořád, Tomáš
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis focuses on the factual time spent by Czech and Russian mothers on maternity and parental leaves, and analyses factors leading women for certain decision-making about the length of leave. In the following work, I analyse cross-sectional data portraying responses of a questionnaire filled up by 106 Russian and 102 Czech mothers. Theoretical approach on similarities and differences of attitude towards womens role in modern society between the two countries shows, that social and economic status of the family is the main determinant of the length of parental leave. Econometric analysis conducted in my work highlights, that willingness to stay with a child is the main motive to prolong parental leave for women from both countries. Greater importance placed on the supply of preschool facilities reduces the time spent on parental leave. Both Czech and Russian governments can affect the factual length of parental leave by regulating the supply of part-time job and the supply of preschool facilities, therefore, government is a significant regulator of the total time spent on parental leave.
Klíčová slova: government policies; parental leave; maternity leave; Russian Federation; Czech Republic
Název práce: Ženy v péči o děti : plná rodičovská dovolená nebo dřívější návrat do práce
Autor(ka) práce: Tubert, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šestořád, Tomáš
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zabývá faktickou délkou mateřské a rodičovské dovolené v České republice a Ruské federaci a analyzuje faktory ovlivňující přijetí konkrétního rozhodnutí o délce dovolené. V této práci je provedena analýza průřezových dat získaných pomocí dotazníku, na který odpovědělo 106 ruských a 102 českých žen. Teoretický přístup k rozdílnostem názorů na roli žen v moderní společnosti ve sledovaných zemích poukazuje na skutečnost, že sociální a ekonomický status rodiny je nejdůležitějším determinantem délky rodičovské dovolené. Ekonometrická analýza ukazuje touhu být s dítětem doma jako hlavní motiv k prodloužení rodičovské dovolené pro ženy v obou zemích. Naopak větší nabídka služeb hlídání dětí snižuje množství času stráveného na rodičovské dovolené. Jak česká, tak i ruská vláda mohou ovlivnit faktickou délku rodičovské dovolené pomocí regulací nabídky práce na částečný úvazek a nabídky předškolních zařízení. Proto je vláda významným regulátorem celkového času stráveného na rodičovské dovolené.
Klíčová slova: vládní politiky; Česká republika; rodičovská dovolená; Ruská federace; mateřská dovolená

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2017
Datum podání práce: 12. 5. 2017
Datum obhajoby: 15. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61018/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: