Výsledek hospodaření v jednotlivých obchodních korporacích - vznik, zdanění, rozdělení

Název práce: Výsledek hospodaření v jednotlivých obchodních korporacích - vznik, zdanění, rozdělení
Autor(ka) práce: Hajšmanová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Randáková, Monika
Oponenti práce: Molín, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá výsledkem hospodaření od jeho vzniku, přes zdanění až po rozdělení. Teoretická část sumarizuje informace o jednotlivých formách obchodních korporací a o práci s výsledkem hospodaření v nich. Nastřádané informace jsou poté využity v ilustrativním příkladu, který odpovídá na otázku výhodnosti účasti společníka v jednotlivých formách společností. Praktická část ověřuje dodržování platné legislativy ohledně hospodářského výsledku ve čtyřech existujících obchodních společnostech. Následně se zabývá účetními závěrkami těchto společností, vyplácením podílů na zisku společníkům a skutečnými příjmy společníků ze společnosti. Na závěr zkoumá rozdíly ve vyplácení podílů mezi jednotlivými formami obchodních společností.
Klíčová slova: Daň z příjmů; Výsledek hospodaření; Podíly na zisku; Obchodní společnosti
Název práce: Profit in particular forms of business corporations - creation, taxation, distribution
Autor(ka) práce: Hajšmanová, Lenka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Randáková, Monika
Oponenti práce: Molín, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the profit from its creation, through taxation to distribution. The theoretical part summarizes information on particular forms of business corporations and work with their profit. Collected information is then used in an illustrative example, which answers the question of the advantage of participation in individual forms of companies. The practical part verifies the observance of the valid legislation about profit in four existing companies. Subsequently, it deals with the financial statements of these companies, the share of profit to partners and the real income of shareholders from the company. In conclusion it examines the differences in the payment of shares between individual forms of companies.
Klíčová slova: Profit; Business corporations; Income tax; Share of profit

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2016
Datum podání práce: 15. 5. 2017
Datum obhajoby: 15. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59007/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: