Aplikace metodiky Lean Six Sigma při řešení problému interních reklamací

Název práce: Aplikace metodiky Lean Six Sigma při řešení problému interních reklamací
Autor(ka) práce: Týmlová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Martínez, Felipe
Oponenti práce: Svobodová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je aplikovat metodu Lean Six Sigma na konkrétním zlepšovacím projektu ve výrobní společnosti Lindab, s.r.o. Účelem projektu je snížení počtu reklamací u interního zákazníka, zlepšení kvality vybraného výrobku a zvýšení celkové efektivnosti ve výrobním procesu. První část práce je zaměřena na teoretická východiska Lean Six Sigma metodiky. Každá kapitola této části odpovídá jedné fázi zlepšovatelského cyklu DMAIC. Teoretická část obsahuje popisy metod, nástrojů a technik využitých v praktické části. Druhá část je věnována praktickému použití metodiky. Cyklus DMAIC je zde aplikován na projekt snížení neshod u vybraného produktu. Zvláštní pozornost je kladena na detailní zmapování procesu, vytvoření měřícího systému a analýzu procesu. Hlavním výstupem praktické části je představení konkrétních návrhů na zlepšení vedoucích ke snížení neshod a plýtvání ve výrobním procesu.
Klíčová slova: Lean management; plýtvání; Six Sigma; reklamace; hodnota; DMAIC
Název práce: Application of the Lean Six Sigma methodology on solving problem of internal complaints
Autor(ka) práce: Týmlová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Martínez, Felipe
Oponenti práce: Svobodová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to apply Lean Six Sigma methodology on a specific improvement project in manufacturing company Lindab, s.r.o. The purpose of the project is to reduce number of complaints from inner customer, improve quality of selected product and increase overall effectiveness of manufacturing process. The first part of the thesis focuses on theoretical basis of Lean Six Sigma methodology. Each chapter in this part corresponds to one phase of DMAIC improvement cycle. Theoretical part contains descriptions of methods, tools and techniques used in practical part. The second part is dedicated to practical usage of the methodology. The DMAIC cycle is there applied on project of reducing defects on selected product. Attention is put on detailed process mapping, developing measuring system and process analysis. The main output of the practical part is introduction of specific proposals for improvement leading to reduction of defects and waste in manufacturing process.
Klíčová slova: Six Sigma; Lean management; complaint; waste; DMAIC; value

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2015
Datum podání práce: 4. 5. 2016
Datum obhajoby: 14. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55830/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: