Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje

Název práce: Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje
Autor(ka) práce: Hrubcová, Gabriela
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Sirůček, Pavel
Oponenti práce: Palatková, Monika; Jiránková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Disertační práce si klade za cíl zanalyzovat problematiku postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a doporučit možnosti jejich dalšího rozvoje. Takto široké téma je postupně specifikováno v rámci hlavní analýzy a případové studie zaměřením na skupinu nejméně rozvinutých zemí. Klíčovou zkoumanou oblastí z hlediska alternativ růstu a snižování chudoby se stal díky svému výraznému potenciálu turismus. Práce stručně představuje problematiku růstu a rozvoje, rozvojové souvislosti, trendy a nejvýznamnější indikátory růstu a rozvoje. Definuje skupinu nejméně rozvinutých zemí a hodnotí jejich potenciál, současné postavení ve světové ekonomice, výhled a trendy. Věnuje se rovněž zhodnocení téma rozvoje v kontextu současného pojetí problematiky agendou mezinárodních organizací a rozhodnutí OSN stanovit rok 2017 jako Mezinárodní rok udržitelného turismu pro rozvoj. V návaznosti stanovuje, zda je reálné považovat turismus za prostředek růstu a rozvoje. Za pomoci případové studie a analýzy je propojena problematika rozvoje a nejméně rozvinutých zemí s potenciálem turismu z hlediska snižování chudoby. Případová studie, analyzující vliv turismu na ekonomiku nejméně rozvinutých zemí, klasifikuje země podle komponentů poptávky a nabídky. Pro vytvoření skupin podobných nejméně rozvinutých zemí je použita hierarchická shluková analýza. Jako výstup je představen návrh modelu rámce pro další rozvoj (turismu) ve skupině nejméně rozvinutých zemí.
Klíčová slova: rozvoj; rozvojové země; růst; turismus ; nejméně rozvinuté země
Název práce: Position of Developing Countries in the Global Economy and Possibilities of Their Further Development
Autor(ka) práce: Hrubcová, Gabriela
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Sirůček, Pavel
Oponenti práce: Palatková, Monika; Jiránková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis aims to analyze the issue of the position of developing countries in the global economy and suggest the possibilities of their further development. Such a broad topic is progressively specified with focus on the group of Least Developed Countries. The key area of research in terms of the growth alternatives and poverty alleviation is tourism, due to its considerable potential. Dissertation briefly presents issues of growth and development, its context, trends and the significant development indicators. Consequently, the thesis deals with the group of Least Developed Countries (LDCs) and their potential, current position in the global economy, outlook and trends. Moreover, it focuses on the topic of development in relation to the current concept of the international organization agenda and the Unite Nations decision to declare 2017 as the International Year of Sustainable Tourism for Development. In this context, it is determined whether tourism can be considered as a main driver of growth and development and as a tool for poverty reduction. A case study aims to analyze the economic effects of tourism in LDCs according to the Economic Impact Research and uses the cluster analysis. As a result, countries are grouped into a number of clusters based on the specific components. The final chapter presents a proposal for the model of further (tourism) development in LDCs.
Klíčová slova: Development; Least Developed Countries; Tourism ; Developing Countries; Growth

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomické teorie/Ekonomie
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2015
Datum podání práce: 21. 9. 2017
Datum obhajoby: 30. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54025/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: