Železniční přeprava nebezpečného zboží

Název práce: Železniční přeprava nebezpečného zboží
Autor(ka) práce: Šimonová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Kliegrová, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá přepravou nebezpečného nákladu po železnici s cílem představení a zmapování této problematiky. Transport takového nákladu představuje hrozbu pro osoby, zvířata, majetek a životní prostředí, proto se řídí zvláštními pravidly ustanovenými v mezinárodní dohodě RID. Důraz je kladen na její rozbor a následné uplatnění získaných teoretických poznatků na praktický příklad v podobě realizace přepravy nebezpečné hořlavé a toxické látky do východoevropské země.
Klíčová slova: RID; metanol; železniční přeprava; nebezpečné věci
Název práce: Rail transport of dangerous goods
Autor(ka) práce: Šimonová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Kliegrová, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the transport of dangerous goods by rail in order to present and map this issue. Carriage of such cargo poses a threat to persons, animals, property and the environment, therefore it folllows the special rules established in the international agreement RID. The emphasis is placed on its analysis and subsequent application of acquired theoretical knowledge to a practical example of transport of dangerous flammable and toxic substances to the East European country.
Klíčová slova: Dangerous goods; rail transport; RID; methanol

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2016
Datum podání práce: 10. 5. 2017
Datum obhajoby: 7. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58829/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: