Změny vývoje plodnosti a porodnosti v závislosti na ekonomických podmínkách v ČR

Název práce: Změny vývoje plodnosti a porodnosti v závislosti na ekonomických podmínkách v ČR
Autor(ka) práce: Sudová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Arltová, Markéta
Oponenti práce: Šimpach, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vývoje porodnosti a plodnosti v závislosti na ekonomických podmínkách ČR. Cílem této diplomové práce je na základě dostupných údajů analyzovat vztahy mezi vybranými sociálně ekonomickými ukazateli a úhrnnou plodností a vyhodnotit změny týkající se porodnosti a plodnosti v České republice, ke kterým došlo v časovém období 1993 až 2015. Práce je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a analytickou. V teoretické části jsou popsány základní metody výpočtu charakteristik pro analýzu úrovně porodnosti a plodnosti, dále je nastíněna problematika vývoje vybraných sociálně ekonomických ukazatelů. Důležitou součástí první části diplomové práce je specifikace použitých metod v rámci časových řad. Druhá část je prakticky zaměřena na kointegrační analýzu a následné sestavení jednorovnicových modelů, z nichž byly pomocí transformace získány modely korekce chyby. Díky nim lze popsat krátkodobé a dlouhodobé vztahy mezi časovými řadami. Vysvětlovanou proměnou je ve všech sestavených modelech úhrnná plodnost, vysvětlujícími proměnnými jsou HDP, průměrná hrubá měsíční mzda, výdaje na konečnou spotřebu domácností, přídavky na děti, rodičovský příspěvek a úvěry domácnostem na obyvatele.
Klíčová slova: kointegrační analýza; časové řady; úhrnná plodnost; EC model; ADL model; nestacionarita
Název práce: Changes in development of fertility and birth rates depending on the economic conditions in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Sudová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Arltová, Markéta
Oponenti práce: Šimpach, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the analysis of the birth rate and fertility rate in dependence on the economic conditions of the Czech Republic. The aim of this thesis is to analyze relations between selected socio-economic indicators and total fertility rate on the basis of available data and to evaluate changes related to birth and fertility in the Czech Republic, which occurred in the period 1993-2015. The thesis is divided into two main parts - theoretical and analytical. In the theoretical part are described the basic methods of calculating the characteristics for the analysis of the level of birthrate and fertility, as well as the development of selected socio-economic indicators. An important part of the first part of the diploma thesis is specification of used methods within time series. The second part is practically focused on cointegration analysis and subsequent assembly of single-row models from which error correction models were obtained by transformation. These can be used to describe short and long term relationships between time series. Explained variables are aggregate fertility in all assembled models, the explanatory variables are GDP, average gross monthly wage, final consumption expenditure for households, child allowances, parental allowance and household loans per capita.
Klíčová slova: EC model; ADL model; non-stationarity; cointegration analysis; total fertility; time series

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 4. 2016
Datum podání práce: 31. 5. 2017
Datum obhajoby: 8. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57381/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: