Analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016

Název práce: Analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016
Autor(ka) práce: Šírková, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lukášová, Tereza
Oponenti práce: Zubíková, Adéla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016. Zvláštní pozornost je věnována Programovým prohlášením vlády České republiky v oblasti zdravotnictví a komparaci těchto prohlášení s následnými opatřeními vlády. Teoretická část se věnuje obecné teorii zdravotní politiky a jejímu vlivu na ekonomiku. Dále je zde nastíněn historický vývoj zdravotní politiky od jejího zrodu až po uplatnění zdravotní politiky v České republice. Praktická část nejprve analyzuje jednotlivá programová prohlášení vlád a zkoumá následná opatření. Poté je zaměřena na vybrané národohospodářské ukazatele, jako jsou například výdaje na zdravotnictví a jejich struktura či financování, a jejich vývoj, který porovnává s vládními opatřeními v daných letech. Nakonec práce shrnuje zjištěné výsledky a hodnotí benefity či úskalí jednotlivých opatření zdravotní politiky. Toto téma je velice aktuální s ohledem na současný vývoj zdravotní politiky v České republice.
Klíčová slova: zdravotnictví; vláda České republiky; zdravotní politika; výdaje na zdravotnictví; zdravotní systém
Název práce: Analysis of the effectiveness of selected health policy measures of individual governments of the Czech Republic in the period 2005-2016
Autor(ka) práce: Šírková, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lukášová, Tereza
Oponenti práce: Zubíková, Adéla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyse effectivity of the selected measures of health policy of the individual governments of the Czech Republic in the period 2005-2016. Special attention is paid to Policy Statements of the Government of the Czech Republic in the field of healthcare, and to comparison of these statements with subsequent government measures. The theoretical part deals with the general theory of the health policy and its influence on the economy. Furthermore, there is outlined the historical development of the health policy since its inception to implementation of the health policy in the Czech Republic. The practical part first analyses the individual program statements of the Governments and examines the subsequent measures. Then it is focused on the selected national economic indicators, such as healthcare spending and their structure or founding, and their development, which compares with the governmental measures in the given years. Finally, the work summarizes the findings and evaluate the benefits or pitfalls of various measures of health policy. This topic is very timely given the current development of the health policy in the Czech Republic.
Klíčová slova: government of the Czech Republic; health policy; healthcare; healthcare system; health expenditure

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2017
Datum podání práce: 31. 5. 2017
Datum obhajoby: 28. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61298/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: