Problém černého pasažéra v Severoatlantické alianci v období 2006 - 2016 a implikace pro fiskální politiku

Název práce: The Problem of Free Riding in NATO in the period of 2006 – 2016 and its implications for fiscal policy
Autor(ka) práce: Richterová, Jitka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Maule, Petr
Oponenti práce: Klement, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to examine the problem of free riding in NATO with regards to fulfilling the criteria of defence expenditures as well as econometric analysis and interpretation of the defence expenditures of the member states in the period of 2006 to 2016. Using spearman correlation test, this thesis finds a significant positive correlation between GDP of member states and their defence expenditures. Explanatory variables include main economic indicators such as GDP, GNI, share of GDP devoted to defence expenditures, average annual change in defence expenditures, etc. Main findings include the conclusion that there is a significant level of free riding in the North Atlantic Treaty Organisation and that larger member states indeed bear the larger burden. Furthermore, based on having lower average defence expenditures than NATO in the examined period, the thesis labels nineteen of the member states as free riding, given that their defence expenditures are below the NATO average. After examining and analysing free riding in NATO the thesis also highlights the implications and recommendations for fiscal policy.
Klíčová slova: Defence Expenditures; Burden Sharing; Free Riding; NATO
Název práce: Problém černého pasažéra v Severoatlantické alianci v období 2006 - 2016 a implikace pro fiskální politiku
Autor(ka) práce: Richterová, Jitka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maule, Petr
Oponenti práce: Klement, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je identifikovat a popsat problém černého pasažéra v Severoatlantické alianci na základě kritéria výdajů na obranu. Práce k dosažení cíle používá ekonometrické nástroje a analyzuje širokou škálu dostupných dat. Pomocí spearmanova korelačního testu sleduje tato práce srovnání jednotlivých států Aliance a prokazuje významnou pozitivní závislost mezi velikostí HDP (a alternativně HND) státu a břemenem nákladů jednotlivých členů Aliance. Vysvětlující proměnné zahrnují zejména HDP, HND, výdaje na obranu jako podíl HDP, meziroční změny výdajů na obranu v období 2006 až 2016 a další. Mezi hlavní závěry práce patří argumenty podporující tvrzení, že v Alianci je významá úroveň černého pasažérství a větší členksé státy skutečně nesou disproporciálně větší břemeno nákladů. Dále, vzhledem k výsledkům analýzy srovnání zemí, tato práce označuje devatenáct členských států za černé pasažéry. Po prozkumání a zanalyzování problému černého pasažéra v NATO tato práce také obsahuje interpretace výsledků, důsledky a doporučení pro fiskální politiku.
Klíčová slova: černý pasažér; NATO; výdaje na obranu

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2017
Datum podání práce: 12. 5. 2017
Datum obhajoby: 28. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61052/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: