Konkurenceschopnost ČR v souvislosti se strategií Evropa 2020

Název práce: Konkurencieschopnosť ČR v súvislosti so stratégiou Európa 2020
Autor(ka) práce: Tóth, Oliver
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Nečadová, Marta
Oponenti práce: Šumpíková, Markéta
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá skúmaním, porovnaním a analýzou indikátorov stratégie Európa 2020 a Indexu konkurencieschopnosti Európa 2020 v období od začiatku implementácie stratégie v roku 2010 do roku 2016. Práca je rozdelená do dvoch ucelených častí. Prvá, teoretická časť, zahŕňa vysvetlenie pojmu konkurencieschopnosť, charakteristiku stratégie Európa 2020 a metodiku posúdenia národnej konkurencieschopnosti podľa modelu Európa 2020 Svetového ekonomického fóra. Druhá - praktická časť je rozdelená do dvoch kapitol. Prvá podkapitola praktickej časti je venovaná pozorovaniu a analýze príčin vývoja pri plnení cieľov stratégie Českou republikou a Európskou úniou. V druhej podkapitole praktické časti dochádza k analýze konkurencieschopnosti EÚ a ČR podľa spomínaného modelu a porovnaniu s krajinami Vyšehradskej štvorky. V závere práce je zhodnotenie zistených skutočnosti, zoznam tabuliek, obrázkov a grafov.
Klíčová slova: Index konkurencieschopnosti; Svetové ekonomické fórum; Česká republika; Európska únia; Konkurencieschopnosť; Stratégia Európa 2020
Název práce: Konkurenceschopnost ČR v souvislosti se strategií Evropa 2020
Autor(ka) práce: Tóth, Oliver
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Nečadová, Marta
Oponenti práce: Šumpíková, Markéta
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabýva zkoumáním, porovnáním a analýzou indikátorů stratégie Evropa 2020 a Indexu konkurenceschopnosti Evropa 2020 v období od začátku implementace v roce 2010 do roku 2016. Práce je rozdělená do dvou ucelených částí. Prvá, teoretická část, zahrnuje vysvětlení pojmu konkurenceschopnost, charakteristiku stratégie Evropa 2020 a metodológii posouzení národní konkurenceschopnosti podle modelu Evropa 2020 Světového ekonomického fóra. Druhá - praktická čast je rozdělená do dvou kapitol. První podkapitola praktické části je věnovaná pozorování a analýze příčin vývoje při plnění cílů stratégie Českou republikou a Evropskou unii. V druhé podkapitole praktické části dochází k analýze konkurenceschopnosti EU a ČR podle spomínaného modelu a porovnání se zeměmi Visegrádske skupiny. V závěre práce je zhodnocení zjištěných skutečností, seznam tabulek, obrázků a grafů.
Klíčová slova: Konkurenceschopnost; Stratégie Evropa 2020; Evropská unie; Česká republika; Světové ekonomické fórum; Index konkurenceschopnosti
Název práce: Competitiveness of Czech republic within the context of Europe 2020 strategy
Autor(ka) práce: Tóth, Oliver
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Nečadová, Marta
Oponenti práce: Šumpíková, Markéta
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bachelor´s thesis deals with examination, comparison and analysis of the indicators of Europe 2020 strategy and the Europe 2020 Competitiveness Index in the period of the beginning of strategy implementation in 2010 till 2016. Thesis is divided into two compact parts. First, the theoretical one includes explanation of the term "competitiveness", characteristics of the Europe 2020 strategy and methodology of weighing national competitiveness regarding the model Europe 2020 of World Economic Forum. Second, the practical one is divided into two articles. First article dedicates to observation and analysis of the causes of progress towards the strategy goals acheived by Czech republic and European Union. Second article is dedicated to analysis of the competitiveness of EU and Czech republic according to mentioned model and to comparison with the countries of Visegrád Group as well. The last pasrt of the thesis contains an outcome of the facts found, list of the tables, images and graphs.
Klíčová slova: Europe 2020 strategy; Competitiveness; Competitiveness Index; World Economic Forum; Czech republic; European Union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 1. 2017
Datum podání práce: 5. 5. 2017
Datum obhajoby: 13. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60392/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: