Fashion marketing se zaměřením na mikropodnik - Krispol fashion s.r.o

Název práce: Fashion marketing se zaměřením na mikropodnik - Krispol fashion s.r.o
Autor(ka) práce: Berný, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Oponenti práce: Keferová, Regina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá fashion marketingem a jeho aplikací na společnost Krispol fashion s.r.o., jejímž hlavním předmětem činnosti je výroba ručně šitých vázacích motýlků. Cílem bakalářské práce je zjištění vnímání marketingových aktivit společnosti jejími stávajícími zákazníky a jejich účast na těchto aktivitách. Hlavními zkoumanými marketingovými aktivitami jsou účast na módních trzích a prezentování na facebookových stránkách společnosti. Práce se sestává z teoretické a praktické části. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů týkajících se fashion marketingu, marketingového mixu v módním odvětví a specifik marketingu mikropodniku. V praktické části je popsána samotná společnost Krispol, její marketingový mix a jsou přiblížena její další specifika. Součástí praktické části je také vyhodnocení provedeného marketingového výzkumu zaměřeného právě na marketingové aktivity společnosti a následně jsou předložena doporučení pro zlepšení.
Klíčová slova: marketingový mix; móda; mikropodnik; marketingová komunikace; marketing; módní marketing
Název práce: Fashion marketing focused on the microenterprise – Krispol fashion s.r.o
Autor(ka) práce: Berný, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Oponenti práce: Keferová, Regina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelors thesis is focused on fashion marketing and its application on company Krispol fashion s.r.o., which engaged in manufacturing of handmade bow-ties. The objective of the bachelors thesis is a survey of how the companys marketing activities are percepted by the current customers and how these customers participate in such activities. The main marketing activities are participation in fashion markets and presenting on companys Facebook page. The thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part is focused on determining the basic concepts of fashion marketing, marketing mix in the fashion industry and specifics of marketing of microenterprises. In the practical part the company Krispol is described, along with its marketing mix and other specifics. The last part of the practical part includes an evaluation of the marketing research focused on marketing activities of the company. Subsequently there are submitted proposiotions of possibilities for future improvements.
Klíčová slova: marketing; fashion; microenterprise; marketing communication; marketing mix; fashion marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 10. 2016
Datum podání práce: 12. 5. 2017
Datum obhajoby: 6. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59364/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: