Zmírňování kognitivních zkreslení: Jak udělat rozhodování v byznyse racionálnější?

Název práce: Cognitive Bias Mitigation: How to make business decision-making more rational?
Autor(ka) práce: Kučera, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Cingl, Lubomír
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis is concerned with cognitive biases, especially with confirmation bias, and with various approaches to their mitigation. It elaborates on three main categories of debiasing strategies, namely increasing incentives, adjusting the environment in order to avoid or offset the bias, and training people in recognizing the situations in which a bias occurs and in mitigating the effects of the bias. An experiment in which the patterns of information selection and the effects of a debiasing training were investigated is reported. The results show that participants exhibited confirmation bias both in the selection of information and in the information processing, and that debiasing training effectively decreased the level of confirmation bias by 33 % at the 5% significance level. The debiasing training took the form of a short video which included information about confirmation bias and its impact on judgement, and mitigation strategies.
Klíčová slova: confirmation bias; confirmation bias mitigation; cognitive bias mitigation; cognitive bias; Behavioural economics; debiasing
Název práce: Zmírňování kognitivních zkreslení: Jak udělat rozhodování v byznyse racionálnější?
Autor(ka) práce: Kučera, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Cingl, Lubomír
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zabývá kognitivními zkresleními, zejména pak konfirmačním zkreslením, a různými přístupy k jejich zmírňování. Práce rozebírá tři hlavní kategorie strategií pro zmírňování kognitivních zkreslení, a sice zvyšování pobídek, nastavení okolního prostředí za účelem vyhnutí se nebo vyvážení zkreslení, a trénování lidí, aby byli schopni rozpoznat situace, ve kterých se zkreslení může projevit a aby byli schopni jeho efekty zmírnit. V práci je popsán experiment, který zkoumal, jaké typy informací si lidé vybírají a jaké jsou dopady tréninku na zmírnění zkreslení. Výsledky ukazují, že konfirmační zkreslení se projevilo jak ve výběru informací, tak při jejich zpracování a že trénink efektivně snížil úroveň konfirmačního zkreslení o 33 % na 5% hladině významnosti. Trénink pro zmírnění zkreslení byl ve formě krátkého videa, které zahrnovalo informace o konfirmačním zkreslení, o jeho dopadu na úsudek a také vysvětlovalo mitigační strategie.
Klíčová slova: debiasing; mitigace konfirmačního zkreslení; konfirmační zkreslení; kognitivní zkreslení; Behaviorální ekonomie; mitigace kognitivního zkreslení

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 3. 2016
Datum podání práce: 1. 6. 2016
Datum obhajoby: 15. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57132/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: