Podpora solární energie v ČR v letech 2006–2016

Název práce: Podpora solární energie v ČR v letech 2006–2016
Autor(ka) práce: Štěch, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lukášová, Tereza
Oponenti práce: Maule, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat efektivnost podpory solární energie v České republice v letech 2006-2016. Práce ukazuje, jaký byl postupný vývoj fotovoltaiky včetně ekonomických a politických dopadů. Dále se práce zabývá postavením České republiky v programu Evropa 2020 z hlediska navyšování zastoupení obnovitelných zdrojů. Záměrem práce je zjistit, zdali při podpoře solární energie dochází ke vzniku negativních externalit. V teoretické části se práce nejprve věnuje energetickému sektoru České republiky včetně obnovitelných zdrojů, energetické politice a poté vývoji fotovoltaického systému. V praktické části je vyhodnocena efektivita podpor solární energie v České republice ve zvoleném období. Podporování solární energetiky se jeví jako značně ekonomicky neefektivní, a to jak pro výstavbu velkých i malých systémů. V další části je zjištěno, že Česká republika plní kritéria stanovená Evropou 2020. Přínosem práce je vyhodnocení, že podpory solární energie nejsou efektivní a způsobují vznik negativních externalit.
Klíčová slova: solární energie; solární boom; energetická politika; fotovoltaika; Evropa 2020
Název práce: Solar energy support in the Czech Republic in 2006-2016
Autor(ka) práce: Štěch, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lukášová, Tereza
Oponenti práce: Maule, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the efficiency of solar energy support in the Czech Republic in 2006-2016. The paper shows the progressive development of photovoltaics, including economic and political impacts. Furthermore, the thesis deals with the position of the Czech Republic in the Europe 2020 program in terms of increasing the representation of renewable resources. The aim of the thesis is to find out whether there are negative externalities in supporting solar energy. In the theoretical part, the work is first devoted to the Czech Republic's energy sector, including renewable resources, energy policy and then to the development of the photovoltaic system. The practical part evaluates the efficiency of solar energy support in the Czech Republic in the chosen period. Support for solar energy seems to be economically inefficient both for the construction of large or small systems. The next part shows that the Czech Republic fulfills the criteria set by Europe 2020. The benefit of the thesis is the evaluation that solar energy support is not effective and causes negative externalities.
Klíčová slova: photovoltaics; solar boom; Europe 2020; energy policy; solar energy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2017
Datum podání práce: 31. 5. 2017
Datum obhajoby: 30. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61299/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: