Vliv fiskální politiky na příjmovou nerovnost ve vybraných zemích Latinské Ameriky

Název práce: The Impact of Fiscal Policy on Income Inequality in Selected Countries of Latin America
Autor(ka) práce: Urbanová, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Maialeh, Robin
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The region of Latin America remains the most unequal in the world, despite the downward trend of last years. The negative socioeconomic impact of high income inequality has been examined and proved by many studies. The difference between inequality rates in Latin America and more equalitarian countries is much bigger when regarding income after taxes and transfers, which follows that the source of persisting high rates of unequal income distribution might be found in ineffective fiscal policy. This thesis examines the assumed impact of implemented fiscal policy on level of income inequality for four Latin American countries (Mexico, Brazil, Chile and Colombia). In the theoretical part, theoretical background for income inequality and fiscal policy is covered. The practical part includes analysis of development of income inequality, public expenditures and tax revenues in these countries from 1992 to 2012. Subsequently, regression model proves a significant negative impact of public health expenditures on income inequality in case of Mexico, Brazil and Chile. Public spending on education is found effective in reduction of income inequality in Brazil, however in case of Chile an increase in public spending on education seems to increase unequal distribution of income among households. Main finding of this thesis is that when efficiently targeted, fiscal policies aimed at increasing expenditure on health and education systems are likely to serve as effective measures of reduction of unequal income distribution.
Klíčová slova: Gini index; fiscal policy; Latin America; income inequality; public expenditure
Název práce: Vliv fiskální politiky na příjmovou nerovnost ve vybraných zemích Latinské Ameriky
Autor(ka) práce: Urbanová, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maialeh, Robin
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Navzdory klesajícímu trendu posledních let, Latinská Amerika zůstává nejvíce nerovným světovým regionem. Negativní socioekonomické dopady vysoké příjmové nerovnosti byly rozebrány a potvrzeny mnoha studiemi. Rozdíl mezi mírou příjmové nerovnosti v Latinské Americe a více rovnostářskými zeměmi se výrazně zmenší, bereme-li v úvahu příjem po zahrnutí daní a transferů. Z toho vyplývá, že kořeny přetrvávající vysoké míry příjmové nerovnosti můžeme hledat v neefektivní fiskální politice vlád. Tato práce se zabývá předpokládaným vlivem prováděných fiskálních politik na výši příjmové nerovnosti ve čtyřech latinskoamerických zemích: Mexiku, Brazílii, Chile a Kolumbii. Teoretická část poskytuje teoretické základy příjmové nerovnosti a fiskální politiky. Praktická část zahrnuje analýzu vývoje příjmové nerovnosti, veřejných výdajů a daňových příjmu státu pro tyto země během let 1992 až 2012. Následný regresní model potvrzuje statisticky signifikantní negativní vliv veřejných výdajů na zdravotní systém na příjmovou nerovnost pro Mexiko, Brazílii a Chile. Veřejné výdaje na školství se v případe Brazílie taktéž jeví jako efektivní nástroj pro snižování nerovného rozdělení příjmů. Naopak, v případě Chile se zdá, že výdaje na vzdělání příjmovou nerovnost zvyšují. Hlavním závěrem vyplývajícím z této práce je fakt, že fiskální politika zaměřená na zvyšování výdajů na vzdělání a zdraví může sloužit jako nástroj ke snižování příjmové nerovnosti, je ovšem nezbytné, aby bylo financování efektivně zaměřeno.
Klíčová slova: fiskální politika ; Latinská Amerika; příjmová nerovnost; Gini index; veřejné výdaje

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2017
Datum podání práce: 24. 5. 2017
Datum obhajoby: 15. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61022/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: