Společenská odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj ve vybrané firmě

Název práce: Společenská odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj ve vybrané firmě
Autor(ka) práce: Smejkal, Štěpán
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Plášková, Alena
Oponenti práce: Buchta, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá v současné době výrazně diskutovaným tématem společenské odpovědnosti firem a udržitelným rozvojem. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části pojednávám celkem ve třech kapitolách o významu pojmů CSR a UR včetně jejich historie, vývoje, současného významu a přínosů. Praktická část této bakalářské práce zkoumá společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj v konkrétní stavební firmě FATO a.s., která sídlí v Hradci Králové. V rámci praktické části byly provedeny rozhovory a dotazníkové šetření se zaměstnanci a vedením firmy. Na základě získaných informací byla provedena sumarizace činností ve třech CSR pilířích, vyhodnocení aktivit a návrh na zlepšení činností do budoucna.
Klíčová slova: Společenská odpovědnost firem; udržitelný rozvoj; tři pilíře; FATO a.s.; UR; CSR
Název práce: Corporate social responsibility and sustainable development in chosen company
Autor(ka) práce: Smejkal, Štěpán
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Plášková, Alena
Oponenti práce: Buchta, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with corporate social responsibility and sustainable development, which are both much discussed topics nowadays. Thesis is divided into two parts. In the theoretical part I deal with the meaning of concepts of corporate social responsibility and sustainable development including the history, evolution, actual meaning and benefits. Practical part of the bachelor thesis researches corporate social responsibility and sustainable development in the specific construction company FATO Plc, which is situated in Hradec Králové. There were made interviews and surveys with company employees and headquarters within practical part. I made a summary and an evaluation of activities in three CSR pillars followed by the recommendation into the future based on obtained information.
Klíčová slova: CSR; three pillars; FATO Plc; sustainable development; SD; Corporate social responsibility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 7. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59825/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: