Strategická analýza firmy Hájek a Boušová, spol. s r.o. «Ovocný Světozor»

Název práce: Strategická analýza firmy Hájek a Boušová, spol. s r.o. «Ovocný Světozor»
Autor(ka) práce: Racovscaia, Iulia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Heřman, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je provedení strategické analýzy pro zhodnocení strategické pozice firmy Hájek a Boušová, spol. s.r.o. (Ovocný Světozor) na českém trhu a formulace doporučení pro budoucí vývoj. Na začátku práce autorka vysvětlí pojem strategická analýza. Dále pozornost bude věnována nejznámějším analýzám vnějšího a vnitřního prostředí firmy. Nejprve půjde o analýzu makrookolí podniku představující takové prostředí, které může firma jen těžko ovlivnit, např. legislativní, ekonomické, společenské či technologické. Pak rozšíříme znalosti o odvětví, ve kterém firma funguje, pomoci analýzy mikrookolí. Posledním analyzovaným prostředím bude vnitřní prostředí podniku, které představuje analýza vnitřních zdrojů firmy: klasifikace zdrojů, VRIO analýza, finanční analýza, portfolio analýza. Na základě těchto analýz by mělo být možné sestavit množiny silných a slabých stránek organizace a její potenciální příležitosti a ohrožení. Přínosem dané bakalářské práce bude zhodnocení faktorů, ovlivňujících rozvoj firmy Ovocný Světozor, zjištění její silných a slabých stránek.
Klíčová slova: analýza makrookolí; Hájek a Boušová spol. s.r.o.; Ovocný Světozor; SWOT analýza; analýza mikrookolí; Strategická analýza; analýza vnitřních zdrojů
Název práce: Strategic analysis of Hájek a Boušová Ltd
Autor(ka) práce: Racovscaia, Iulia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Heřman, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this bachelor thesis is to carry out strategic analysis in order to evaluate the strategic position of Hájek a Boušová Ltd. (Ovocný Světozor) on Czech market and to formulate recommendations for its future development. At the beginning of the thesis, the author explains the concept of strategic analysis. Then focus is placed on the most well-known analyses of the company's external and internal environment. First, there will be implemented the analysis of the enterprise's macroeconomic environment, representing an environment that the firm can hardly influence, for example, legislative, economic, social or technological areas. Then an microeconomic analysis will be implemented. The last analyzed area will be the internal environment of the firm, which consists of classification of sources, VRIO analysis, financial analysis, portfolio analysis. Based on these analyses, it would be possible to identify strengths and weaknesses of the organization and its potential opportunities and threats. The benefit of this bachelor thesis will be the evaluation of the factors influencing development of the company Ovocný Světozor and the identification of its strengths and weaknesses.
Klíčová slova: Ovocný Světozor; analysis of internal resources; microeconomic analysis; macroeconomic analysis; Hájek a Boušová spol. s.r.o.; Strategic analysis; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2016
Datum podání práce: 15. 5. 2017
Datum obhajoby: 30. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59257/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: