Nezávislost centrálních bank

Název práce: Nezávislost centrálních bank
Autor(ka) práce: Hrubá, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Soukup, Jindřich
Oponenti práce: Šumpíková, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá nezávislostí třech vybraných centrálních bank a to České národní banky, Federálního rezervního systému a Evropské centrální banky. Úvod teoretické části je věnován obecnému vymezení centrálního bankovnictví a jeho postavení v rámci bankovního systému. Teoretická část dále pokračuje podrobným popisem jednotlivých bank, jejich institucionálním uspořádáním, organizační strukturou a končí vymezením měnověpolitických nástrojů, které banky využívají k nastavení měnové politiky ve vybraných zemích. Praktická část je zaměřena na období světové hospodářské krize, která vypukla ve Spojených státech amerických v roce 2007 a postupně zasáhla celý finanční systém. Úkolem této části je popsat a porovnat jednotlivá opatření, které centrální banky podnikly v reakci na dané ekonomické podmínky a zhodnotit jejich provázanost.
Klíčová slova: Nezávislost centrálních bank; Česká národní banka; Federální rezervní systém; Evropská centrální banka; centrální bankovnictví
Název práce: Central bank independence
Autor(ka) práce: Hrubá, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Soukup, Jindřich
Oponenti práce: Šumpíková, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor thesis deals with the independence of three central banks, namely the Czech National Bank, the Federal Reserve System and the European Central Bank. The introduction of the theoretical part is devoted to the general definition of central banking and its position within the banking system. The theoretical part continues with a detailed description of individual banks, their institutional structure, organizational structure and ends with the definition of monetary policy tools that banks use to set monetary policy in selected countries. The practical part focuses on the period of the global economic crisis which started in the United States in 2007 and gradually impacted on the entire financial system. The purpose of practical part is to describe and compare the individual measures taken by central banks to respond to the economic conditions and to assess their interdependence.
Klíčová slova: European Central Bank; Federal Reserve System; central banking; Central bank independence; Czech National Bank

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 4. 2016
Datum podání práce: 11. 12. 2017
Datum obhajoby: 25. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57379/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: